top of page
อบรม การแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรและคณะกรรมการลูกจ้าง.j.jp

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างการทำงาน ระดับบังคับบัญชาและพนักงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อองค์กรในทางบวกและลบ การแรงงาน

สัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจของบุคคลกับองค์กร และบุคคลต่อบุคคล ที่อาจมีผลต่องานได้ ความเข้าใจในบทบาท HR ของ HR หรือผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรหรือหน่วยงาน และบุคคลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อองค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้และตระหนัก ในบทบาทด้านการแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

 

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมจะเข้าใจหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติด้านการแรงงาน

สัมพันธ์ในองค์กร

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและเข้าใจแนวปฏิบัติของตนเองเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์และการดึงดูดให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การวางแผนส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรและคณะกรรมการลูกจ้าง ทำงานกับฝ่ายบริหารอย่างไร ให้สอดคล้องกับการบริหารองค์กร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรม ตระหนัก ในบทบาทด้านการแรงงานสัมพันธ์

ที่สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

02.png

ผู้อบรมเข้าใจแนวปฏิบัติของตนเองเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์และการดึงดูดให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ

26554.jpg

หลักสูตร

การวางแผนส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

และคณะกรรมการลูกจ้าง ทำงานกับฝ่ายบริหารอย่างไร

ให้สอดคล้องกับการบริหารองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

แนะนำหลักสูตรและวิทยากร

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมาย & ความสำคัญ

การแรงงานสัมพันธ์

3.png

หลักการ & วัตถุประสงค์ของ

การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

5.png

หลักการและวิธีการ การสนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมแรงงาน

สัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จ

2.png

การแรงงานสัมพันธ์ในเชิงกฎหมาย

& การปฏิบัติตามกฎหมาย

4.png

การแรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริม

การแรงงานสัมพันธ์ที่ที่ดีขององค์กร

6.png

ความเข้าใจในคณะกรรมการลูกจ้างบทบาทของ HR ในการเสริมสร้างการแรงงาน

สัมพันธ์แบบยั่งยืน

วันอบรม

HR มือใหม่ กับแรงงานสัมพันธ์

แรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลและองค์กร เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและกฎเกณฑ์ในการทำงานต่าง ๆ

ซึ่งมีแนวทางหลากหลายอย่างเช่นการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาได้พูดระบายความขัดข้องใจ

ชมเชยผลงาน มอบหมายงานให้เหมาะสม เป็นต้น

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

competency & specification และ job description

ตามตำแหน่ง

การเขียน Job description เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

bottom of page