top of page
Design ปก 01.png

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความมั่นคงในอนาคต

- การออกแบบการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงการแรงงานสัมพันธ์

 

หลักสูตร กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อนำกา

หลักการและเหตุผล

         ”การแรงงานสัมพันธ์” ในองค์กรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้องค์กรให้ความสงบ มีบรรยากาศร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน่วยงานและบุคคล กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ร่วมสร้างและเพิ่มการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งแต่ละภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กรก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร การ

เตรียมพร้อมเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจึงต้องมีขึ้นเช่นกัน การนำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์มาเป็นโจทย์ คิดเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงอนาคต เป็น

ความท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ากิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ใดที่จะค่อยๆสร้าง/ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในการทำงานให้สู่ความสำเร็จยั่งยืนขององค์กรในภาวะวิกฤตในอนาคต

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจปัจจัยความสำเร็จและการเตรียมองค์กรเพื่อรับการเผชิญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหักการ วิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความมั่นคงในอนาคต

    3)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจวิธีการสร้างรูปแบบและสามารถนำไปปรับใช้ใน

การออกแบบการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงการแรงงานสัมพันธ์

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรมนวัตกรรม) และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมา

ใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ปัจจัยความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการสร้างความสำเร็จขององค์กรยุค 4.0

02.png

นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์
ให้เหมาะสมกับองค์กรในอนาคตได้

26554.jpg

หลักสูตร กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้องค์กรให้ความสงบ มีบรรยากาศร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ปัจจัยและองค์กรความสำเร็จขององค์กร

3.png

หลักการในการเผชิญหน้ากับปัญหา

ที่เกิดผลกระทบต่อองค์กร

2.png

การประเมินแนวโน้มที่มีผลต่อความสำเร็จ

ขององค์กรในอนาคต

4.png

วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ขององค์กรอยู่ได้อย่างมั่นคงในอนาคต

5.png

รูปแบบการสร้างมีส่วนร่วมการเปลี่ยน

แปลง ผ่านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page