top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดการงานให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ.jp

หลักสูตร เทคนิคการจัดการงานให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องทำ

หลักการและเหตุผล

             หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ตอบประเด็นปัญหาด้านแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้ พร้อมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่มีผลกระทบด้านแรงงาน พร้อมทั้ง อัพเดท กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีผลกระทบกับการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล


             ทั้งนี้ ผู้บริหาร จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการบุคคลากร โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การลงโทษทางวินัย การลา ประเภทต่างๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ.แรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

      1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ ความเข้าใจต่อ เรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหาร/สหภาพแรงงาน ควรรู้

      2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กฎหมายแรงงานที่ได้ ไปใช้ในการในการบริหาร จัดการได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการจัดการงานให้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน สำหรับ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องทำ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

คัดสรรคุณภาพ-วิทยากร.png

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับ
ในองค์กรได้

อบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน - (Supervisor skill).png

Upskill เพิ่มเติมทักษะความรู้
ผู้เข้าอบรมสามารถ นำความรู้ไปพัฒนาทักษะ
ที่เหมาะสมกับงานของตนเองเพื่อให้ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใบประกาศนียบัตร.png

รับใบ Certificate
เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียน สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

เจาะลึก และ Up date

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2562

2.png

ตีความ และวิเคราะห์กฎหมาย

คุ้มครองแรงงานที่สำคัญและพบบ่อย

3.png

วิเคราะห์กฎหมายเรียงมาตรา

เน้นมาตราที่เข้าใจผิดกันมาก

4.png

ตัวอย่างข้อพิพาทแรงงาน

และการป้องกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

4.1 หมวดค่าจ้าง
4.2 หมวดสัญญาจ้างและการทดลองงาน
4.3 การเลิกจ้าง

5.png

วิธีการจัดทำข้อบังคับการทำงาน

ที่ใช้ได้จริงพร้อมตัวอย่าง

6.png

หลักการเขียนหนังสือเตือน

หนังสือเลิกจ้างพร้อมตัวอย่าง

วันอบรม

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง