top of page
หลักสูตร Knowledge management ตามระบบ ISO 9001;2015.jpg

หลักสูตร การจัดการความรู้
Knowledge Management

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับ

การแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถอยู่กับที่ได้ องค์กรจึงต่างต้องพยายามค้นหาแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่ง

ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่หลากหลายองค์กรต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามีความสำคัญยิ่งคือ “คน” หรือ ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตแล้ว ยังเป็นกลจักรที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่ใช้แล้วไม่หมดหรือหายไปไหนแต่กลับทวีความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญ และมีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สังคมของเรากำลังอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นโลกที่ไร้พรมแดน องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งคนในองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ต่างต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่อยู่รอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์กรและบุคลากรในองค์กร จึงต้องปรับตัวเองเพื่อการอยู่รอด เพื่อการเอาชนะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การจัดการความรู้ (KM) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบความรู้เป็นการดึงเอาศักยภาพ ประสบการณ์ ของคนเก่งมีความชำนาญการทำงานในองค์กรได้ออกมาสร้างแนวคิด ความรู้ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการความรู้  เป็นเรื่องของ การเรียนรู้ที่ต้องผ่านการลงมือทำ จึงจะเข้าใจ และยังเป็นการฝึก ”นิสัย” และ “วินัย” เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ทำใหม่ สร้างความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ยังรุ่นสู่รุ่น ความรู้ไหลวนทั่วทั้งองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การจัดการความรู้ Knowledge Management และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

5-อบรม-Knowledge-management-ตามระบบ-ISO-9001-2015.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (LO,KM)

02.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักพื้นฐานการจัดการความรู้

03.png

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ การบริหารการจัดการความรู้ในด้านการถอดความรู้ สามารถถอดความรู้ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ เพื่อการจัดการความรู้ในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / ผู้บริหาร / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร การจัดการความรู้

Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

วงจรและวิธีการการจัดการความรู้

2.png

แนวคิดการดำเนินการขององค์กรแห่งกรเรียนรู้

3.png

ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือใน

ในการจัดการความรู้ LO,KM

4.png

การดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร และทักษะที่ต้องใช้ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.png

การค้นหาแหล่งความรู้ภายในองค์กรตามแนวคิด Tacit Knowledge

6.png

เรียนรู้เครื่องมือและวิธีการใน

การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

7.png

เรียนรู้หลักวิทยากรกระบวนการ หลักการสนทนาอย่างสร้างสรรค์

8.png

เรียนรู้เครื่องมือของ KM,COP

และกระบวนการในการค้นหาความรู้

9.png

วิธีการแปลง Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge

10.png

สรุปถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วันอบรม

หลักสูตร การจัดการความรู้

Knowledge Management

 

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

25

หลักสูตร การจัดการความรู้ Knowledge Management  (รุ่น 29)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

26

หลักสูตร การจัดการความรู้ Knowledge Management  (รุ่น 30)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

23

หลักสูตร การจัดการความรู้ Knowledge Management  (รุ่น 31)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

26

หลักสูตร การจัดการความรู้ Knowledge Management  (รุ่น 32)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การจัดการความรู้ Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ เครื่องมือเพื่อใช้บรรลุเป้าหมาย

ได้แก่ งาน คน องค์กร เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ

เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
2Knowledge management สำหรับ ISO 9001 2015
3Knowledge management สำหรับ ISO 9001 2015
4Knowledge management สำหรับ ISO 9001 2015
5Knowledge management สำหรับ ISO 9001 2015
6Knowledge management สำหรับ ISO 9001 2015
7Knowledge management สำหรับ ISO 9001 2015

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

3-อบรม-Knowledge-management-ตามระบบ-ISO-9001-2015.jpg