top of page
หลักสูตร เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน KPIs.jpg

หลักสูตร เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน "KPIs"

Key Performance Indicators หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการในการกำหนดและวัดผลสำเร็จของงาน KPIs ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจต่างๆ

หลักการและเหตุผล

        การบริหารงานที่ดีนั้น จำเป็นต้องวัดผลสำเร็จของงาน โดยการเปรียบเทียบผลงานกับค่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือที่เราเรียกว่า KPI (Key Performance Indicator หรือ Key Performance Index) หลักการที่สำคัญ กล่าวคือ การกำหนดดัชนีชี้วัดอย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่ากับองค์การ หน่วยงาน และบุคคล ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดที่ดีมีผลต่อการวางแผนการปฏิบัติและการติดตามงานถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการชี้วัดความสาเร็จของงาน ทั้งนี้ หลายองค์การยังคงมีปัญหาในการกำหนดดัชนีชี้วัด KPI ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ หน่วยงาน และบุคคลที่ยังไม่ค่อยรัดกุมหรือสอดคล้อง หรือเพิ่มมูลค่าได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การหน่วยงาน และบุคคล อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ หลักการกำหนดดัชนีชี้วัดหลักของ องค์การ หน่วยงาน บุคคล และส่งเสริมเป้าหมายและความสำเร็จขององค์การ

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ KPI (Key Success Indicators) และ

กำหนดมาตรฐานผลงานที่มีมูลค่าเพิ่มที่ส่งเสริมความสำเร็จของหน่วยงานและ

ทีมงานที่เกี่ยวข้อง (Cross functional Team)

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถกำหนด KPI จากงานที่เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม

และได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน KPIs และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตรอบรม ทรัพยากรบุคคล -การจัดการภายในองค์กร.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมเข้าใจหลักการกาหนดดัชนีชี้วัดหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเป้าหมายและความสาเร็จขององค์การ

02.png

ผู้อบรมมีความเข้าใจหลักการ KPI (Key Success Indicators) สามารถกาหนดมาตรฐานผลงานที่มีมูลค่าเพิ่มที่ส่งเสริมความสาเร็จของหน่วยงานและทีมงานที่เกี่ยวข้อง (Cross functional Team) ได้

03.png

ผู้อบรมสามารถกำหนด KPI หน่วยงานและเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัด
ผลสำเร็จของงาน KPIs

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ (ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

6

หลักสูตร เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน KPIs
(รุ่น 3)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

8

หลักสูตร เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน KPIs
(รุ่น 4)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

KPI กุญแจสำคัญความสำเร็จขององค์กร

เทคนิคการกำหนดดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน KPIs Key Performance Indicator เป็นขั้นตอนสำคัญในการวัดและประเมินผล

ของงานหรือกิจกรรม โดย KPIs จะช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถติดตามความสำเร็จของเป้าหมายหรือกิจกรรมต่าง ๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง