top of page
หลักสูตรอบรม การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen.jpg

หลักสูตร การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen

หลักการและเหตุผล

          Kaizen คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนมีส่วนร่วม หมายถึง

การทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมทีละเล็กทีละน้อย เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักนำเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้แนวคิดไคเซ็นยังขยายขอบข่ายออกไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายจ้างด้วยในด้านการผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย ฯลฯ อย่างเป็นระบบ Kaizenให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานและริเริ่มวิธีการคิดที่มุ่งกระบวนการทำงานและระบบการบริหารที่สนับสนุนและยอมรับแนวคิดของผู้บริหารและพนักงาน จากหลักการของ Kaizen จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยมาตรฐานที่มีอยู่เดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (Improvement) ซึ่งกำหนดแนวคิดนี้แล้ว มาตรฐานที่มีอยู่เดิมก็จะค่อย ๆ ลดลง ความสำคัญในกระบวนการของ Kaizen คือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อยซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ละเล็กที่ละน้อยที่ค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของการเจริญเติบโต และยั่งยืนของบริษัท  เพราะถ้าบริษัทใดมีพนักงานที่มีจิตสํานึกคุณภาพและการปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา สินค้าหรือบริการที่ได้นั้นก็จะมีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Need and Satisfactions)

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวคิด หลักการ และเครื่องมือ การทำไคเซ็น

    2)  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงการวางระบบบริหารไคเซ็นผ่านและกรณีศึกษา

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ

ในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าเข้าอบรมมีจิตสานึกคุณภาพให้เกิดขึ้น
กับพนักงานในบริษัท

02.png

ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
และกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN และ SIX SIGMA

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและ

เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes)

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

ภาพรวมของ Kaizen และการเพิ่มผลิตภาพ

2.png

แนวคิด และหลักการของไคเซ็น

(Kaizen)

3.png

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพและ

การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

ด้วยหลัก MSQCDEE

4.png

หลักการแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการค้นพบปัญหา (Hakken)

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แนวทางการเก็บข้อมูลและการวัด เพื่อพิสูจน์ผลของไคเซ็น

5.png

วิธีการคิด การมองปัญหาและการเขียน

ขั้นตอน Kaizen

6.png

หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้น

ของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

7.png

Kaizen เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย7 ประการ

8.png

วิธีการคิดเพื่อหาประเด็นในการปรับปรุงด้วยไคเซ็น

9.png

การสื่อสาร ติดตามประเมินผล การใช้นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพไปยังทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายนโยบายบริษัทฯ

10.png

เทคนิค การเพิ่มผลผลิต และวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์

วันอบรม

หลักสูตร การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กร
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

1

หลักสูตร การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

2

หลักสูตร การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

1

หลักสูตร การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

6

หลักสูตร การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การสร้างผลกำไรจากภายในองค์กรและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยหลักการ Kaizen

หลักการ KAIZEN การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิด ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่ทำใช้ในการบริหาร

การจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง