Training Programs 2021

 โปรแกรมอบรม ปี 2564

/

 วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

มิถุนายน 2564

1

1600010 - การพัฒนาภาวะผู้นํา (Ledership Development)

2,500

2,300

2,300

2,500

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

1

2

1500015 - กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้?  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500  

2,300

2

1900089 - การสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สําหรับหัวหน้างานสมัยใหม่

2,500  

2,300

3

3000026 - การสร้างจิตสํานึกด้านคุณภาพ

2,500

2,300

3

1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

4

1900065 - การจัดทํา Payroll ขั้นเทพ  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

5,500

5,000

4

3000027 - การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

3,500

3,300

7

1700012 - การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

2,500

2,300

7

3000029 - การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016

3,500

3,300

2,300

2,500

1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So

8

2,300

2,500

1900092 - การนำเสนออย่างมืออาชีพ

8

8

2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

2,500

2,300

8

1900107 - พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

9

1900085 - ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

9

2000001 - QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

2,500

2,300

9

3000036 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

3,500

3,300

10

1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

10

2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKE

2,500

2,300

11

1900088 - การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน

2,500

2,300

11

2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM)

2,500

2,300

14

2,500

2,300

14

3,500

3,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

16

2,500  

2,300

16

3,500

3,300

16

2,500

2,300

2,300

2,500

16

2,300

2,500

17

17

2,900

2,500

17

3,500

3,300

17

2,500

2,300

18

2,500

2,300

18

2,500

2,300

18

2,500

2,300

18

2,500

2,300

21

2,500

2,300

21

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

1900090 - การทำงานเป็นทีม  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

23

2,500

2,300

23

2,500

2,300

23

2,500

2,300

24

2,500

2,300

24

2,500

2,300

25

2,500

2,300

25

2,500

2,300

28

2,500

2,300

28

2,500

2,300

29

2,500

2,300

29

2,500

2,300

30

2,500

2,300

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved