Training Programs

 โปรแกรมอบรม ปี 2564

 

/

 วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

11

1700012 - การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (Prepare for Supervisor)

2,500

2,300

11

2000001 - QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

2,500

2,300

11

2000013 - Toyota Production System (TPS) ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า

2,500

2,300

12

1900052 - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่ (HR FOR NON HR)

2,500  

2,300

12

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร

2,500

2,300

13

1700009 - เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

2,500  

2,300

13

2000020 - ระบบ LEAN and  Six Sigma

2,500

2,300

14

1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500  

2,300

2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKE

14

2,500  

2,300

2,300

2,500  

15

1900100 - การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับหัวหน้างาน

3000041 - การตรวจติดตามภายใน (internal Audit) *

15

3,500  

3,300

2,300

2,500  

18

1900087 - การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

18

3000035 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

3,500  

3,300

2,300

2,500  

19

1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

20

1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So

2,500  

2,300

20

1900122 - การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน *

2,500  

2,300

20

2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM)

2,500  

2,300

21

1900044 - ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

2,500  

2,300

21

2,500  

2,300

22

2,500  

2,300

22

2,500  

2,300

25

2,500  

2,300

25

3,500  

3,300

26

2,500  

2,300

26

3,500  

3,300

27

2,500  

2,300

27

2,500  

2,300

28

2,500  

2,300

28

3,500  

3,300

29

2,500  

2,300

29

3,500  

3,300

30

3,500  

3,300

มกราคม 2564

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved