top of page
โครงการให้คำปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ-IS

หลักสูตร โครงการให้คำปรึกษาระบบ
การจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015

หลักการและเหตุผล

     ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เรียนรู้องค์กร,วิเคราะห์จุดแข็ง,จุดอ่อน (SWOT) ขององค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อนำมาจัดทำ บริบทองค์กร,วัตถุประสงค์,นโยบายคุณภาพขององค์กรและคู่มือคุณภาพ

2) ฝึกอบรมให้พนักงาน เพื่อให้มีความรู้,ความเข้าใจและลงมือปฏิบัติได้ ในสาระสำคัญดังนี้คือ ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO การทำการตรวจประเมินภายในและการทบทวน

3) เรียนรู้และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการลงบันทึกเพื่อนำมาจัดทำคู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ (QM)

4) ตรวจประเมินคุณภาพขั้นสุดท้ายตรวจสอบ 100% เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร และคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ (ISO Team) เพื่อให้มีความพร้อมและมั่นใจก่อนผู้ตรวจและรับรองจะเข้ามาตรวจสอบจริง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทาง

ด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

2-หลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ ISO 90012015.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015

การจัดการคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ

เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ในการดำเนินทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ

พัฒนาระบบ,องค์กร,และทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานกำกับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

/ พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้ที่วางแผน การดำเนินงานกำกับดูแล
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน/ผู้ที่สนใจ

Company Profile

ขั้นตอนการดำเนินการ
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

ขั้นตอน
การดำเนินการ
ผลลัพธ์
ดำเนินการโดย

ประเมินและวินิจฉัยองค์กร (ทางเลือก)

 • ประเมินสมรรถนะของระบบ

 • ประเมินระบบการทำงานขององค์กร

 • องค์ประกอบพื้นฐานของการทำธุรกิจ

 • ความแข็งแกร่งทางการเงิน

จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร และจุดที่ปรับปรุง

บริษัท ท๊อป

โปรเฟสชั่นแนลฯ

อบรม (บังคับ)

 • ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ

 • ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ

 • การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส

 • การวางแผนเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

 • การตรวจประเมินคุณภาพภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

พนักงานของบริษัท เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ และ ทีมงาน ISO

จัดทำเอกสาร

(บังคับ)

 • ประกาศ (บริบทองค์กร, นโยบายคุณภาพ+นโยบาย,วัตถุประสงค์คุณภาพ,เป้าหมายและ KPI)

 • จัดทำเอกสารบันทึกคุณภาพ  QM ,Procedure ;QP Work Instruction, Form และ Support Document)

กำหนดทิศทาง, เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติและบันทึกคุณภาพ

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ และ ทีมงาน ISO

ประกาศใช้

(บังคับ)

 • ประกาศใช้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ

 • บันทึกการดำเนินการระบบที่เกี่ยวข้อง

ติดตามการปฏิบัติงานมาตรฐานทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ และ ทีมงาน ISO

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (บังคับ)

 • ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด้วยเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร (Internal Audit)

 • บันทึกและติดตามผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ตรวจสอบความสอดคล้องของการดำเนินการกับระบบ

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ และ ทีมงาน ISO

การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (บังคับ)

 • การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริการ (Management Review)

 • ติดการการบรรลุเป้าหมายคุณภาพ

 • รับรู้และให้การสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • บันทึกและติดตามผลการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ตรวจสอบการทำงานที่เป็นระบบและผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายองค์กร

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ และ ทีมงาน ISO

การตรวจประเมินครั้งสุดท้าย

 • ตรวจความสอดคล้องของระบบ, บันทึกคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของของการดำเนินการ (Final Audit Check)

เตรียมความพร้อม 100% ก่อนการตรวจจริง

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลฯ และ ทีมงาน ISO

การตรวจรับรองระบบโดย CB (บังคับ)

 • ตรวจเอกสาร และบันทึกคุณภาพ (Stage 1: Auditor)

 • สุ่มตรวจการปฏิบัติงานและความเข้าใจของฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติการ (Stage 2: Auditor)

การดำเนินการสอดคล้อง

และเป็นระบบ

ผู้ตรวจรับรองภายนอก (Certified Body)

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (การรับรองระยะ 3 ปี)

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร โครงการให้คำปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001:2015

 
5-หลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ
4-หลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ
1-หลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ
3-หลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ
0-หลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ
2-หลักสูตร ที่ปรึกษาระบบการจัดการคุณภาพ
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page