top of page
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001;2011.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้
การจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011

การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ช่วยองค์กรสามารถวางแผน ดำเนินการ ติดตาม และปรับปรุงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งส่งผลในการลดค่าใช้จ่ายทางพลังงานและการลดการใช้พลังงาน เพื่อ
ข้อกำหนดการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, การขนส่ง, หรือชุมชนที่มีการใช้การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้

หลักการและเหตุผล

        ระบบ ISO 50001 :2018 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานพลังงาน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในธุรกิจที่ใช้กับทุกิจกรรมขององค์กร ล้วนต้องการใช้พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ การใช้พลังงานจึงจำเป็นต้องมีบริหารจัดการที่ดี การนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุง

ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์บริบทองค์กรที่เกี่ยวด้านลังงาน และความเป็นผู้นำของผู้บริหารเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนบนมาตรฐานการจัดการพลังงาน

ISO 50001 : 2018

 

วัตถุประสงค์

    1)  การระบุข้อกำหนดที่สำคัญ และการนำไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 50001:2018

    2)  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนและเข้าใจความหมายข้อกำหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018

    3)  เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐานการจัดการพลังงานฉบับใหม่

48484.png
วันอบรมทั้งหมด
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 และทำ

Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความ

เข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

Workshop 

02.png

ถาม-ตอบ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

พนักงาน / หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน ดูแลระบบมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

และ ISO 9001:2015

 
ผู้จัดการ.png

การวางแผน ดูแลระบบมาตรฐาน
ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน หรือ ผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ

ISO 9001 : 2015

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

แองเคอ 1

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้
การจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

4

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน
ISO 50001 : 2011  (รุ่น 15)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

6

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน
ISO 50001 : 2011  (รุ่น 16)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

3

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน
ISO 50001 : 2011  (รุ่น 17)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

8

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน
ISO 50001 : 2011  (รุ่น 18)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้

การจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011

 

การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน iso 50001 ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยผู้บริหารสูงสุดจะประกาศแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร

เพื่อสรรหาคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในการร่วมดำเนินการจัดทำตามข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน

ISO 50001:2011 จากนั้นองค์กรต้องจัดให้มีการวางแผนพลังงาน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการทบทวน

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง