top of page
businessman-analysis-sales-data-economic-growth-graph-digital-marketing-strategy-planning.

บริการฝึกอบรมด้าน ISO และที่ปรึกษา

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรม ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ทั้งรูปแบบ Public Training & In-house Training

และบริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆ ด้วยวิทยากรประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามุ่งเน้นทำงาน

เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ และลดความเสี่ยง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรของคุณ

บริการฝึกอบรม ISO และ บริการที่ปรึกษา

ทางบริษัทของเรามีการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ 1) จัดฝึกอบรม Public training และ In-house Training 

รูปแบบ Online และ Onsite 2) บริการที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO เพื่อการปรับปรุงระบบการทำงาน

ในทุกประเภทโรงงาน ทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย โดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้

มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ไม่ว่าจะเป็น การตรวจติดตามภายในระบบ

หรือข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, GHP/HACCP,

ISO 50001, ISO 27001, ISO 18001, ISO 17025, ISO 13485 เป็นต้น

ISO Training & Consult Service

หลักสูตรด้าน ISO

เรามีบริการฝึกอบรม ISO

ทั้งแบบ Online & Onsite

(หากท่านสนใจ) อบรมหลักสูตร

ระบบมาตรฐาน ISO สามารถ Click

เพื่อเข้าไป ดูรายละเอียด

บริการที่ปรึกษา ISO

เรามีทีมที่ปรึกษามืออาชีพและประสบการณ์กว่า 20 ปี เราเน้นการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ที่ปรึกษา
บริการรับจัดอบรมด้าน ISO และจัดอบรม in house ที่ปรึกษา ISO.jpg

หลักสูตรฝึกอบรม ISO

       ทำไมต้องมี ISO หากองค์กรของคุณที่ไม่เคยทำระบบ ISO มาก่อน และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหรือต้องการที่จะปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพเพื่อความสอดคล้องของมาตรฐานระบบการจัดการของ ISO มาตรฐานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร

       เรามีหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มุ่งเน้นให้ธุรกิจสามารถดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสภาพแวดล้อม พร้อมการพัฒนาและปรับปรุงให้การผลิตหรืองานบริการ ได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานจริงได้และช่วยประหยัดเวลาและสะดวกมากขึ้น

สมัครเรียนเลย!
พร้อมรับใบ Certificate ฟรี!
บริการฝึกอบรม iso.jpg

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

icon01.png

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับในองค์กรได้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

คัดสรรคุณภาพ-วิทยากร.png
icon-03.png

เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียน สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

มีใบ Certificate

อบรมมีใบ-certificate.png
2-0.png
ผู้เข้าอบรมสามารถ-พูดคุย-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น.png

สังคมใหม่ มุมมองใหม่ๆ

ผู้เข้าอบรมสามารถ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ปัญหาและสอบถามข้อสงสัยระหว่างอาจารย์กับผู้เข้าอบรมได้

หลักสูตร
Public Training
หลักสูตร ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
(System standards)

รูปแบบการฝึกอบรม ISO

วิดีโอแนะนำหลักสูตร ISO

วิดีโอแนะนำนี้เกี่ยวข้องกับ การตรวจติดตามภายในระบบ และข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ 

ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ต่างๆ โดยมีทีมอาจารย์ ที่ปรึกษาที่มีความรู้ ประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านใน

โรงงานอุคสาหกรรมและงานบริการ เพื่อเน้นจัดทำการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานของท่านให้

มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจและยั่งยืน

     การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นการตรวจสอบทบทวน

ระบบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ได้รับ

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

     เน้นการอธิบายข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประโยชน์ของการตรวจติดตามภายใน และหลักการเพื่อเตรียมรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

เทคนิคการตรวจประเมินระบบ ISO 14001

     การตรวจประเมินภายในจึงต้องศึกษามาตรฐาน ISO 14001: 2015 และพัฒนาความสามารถ รวมถึงสร้างความเข้าใจในหลักการ ข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจประเมินภายในต่อไป

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัด

การสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

    ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม iso 14001

:2015 และเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ

โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

    ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เป็นได้ทั้งองค์กรในภาคผลิตและภาคบริการ นอกจากนั้นใน SMEs หรือ START UP ที่ต้องการขยายกิจการโดยมีบุคลากรที่เพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบการทำงานที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและการแข่งขันได้

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 - PART1

   TS 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ และเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 9001 สามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงาน ผลิต

ติดตั้ง หรือ ด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์