top of page
หลักสูตรอบรม การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO 45001;2018.jpg

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO 45001 : 2018

หลักการและเหตุผล

             ข้อกำหนด การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ตามมาตรฐาน ISO 45001: 2018 กำหนดให้องค์กรต้องจัดทำ พิจารณา นำไปปฏิบัติและธำรงรักษากระบวนการ เพื่อ กำหนดวิธีการ และเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงด้าน OH&S และความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทบทวน ตรวจสอบ เป็นการปฏิบัติในเชิงรุก ในสมรรถนะและต้องคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อดำรงไว้ซึ่ง ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเพื่อ

นำไปสู่การหามาตรการในการควบคุม

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดของ ISO 45001 : 2018หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง

      2)  เพื่อให้เข้าใจ การประเมินความเสี่ยงให้ ความสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของ ISO 45001:2018

      3)  เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO 45001 : 2018 และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

คัดสรรคุณภาพ-วิทยากร.png

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับ
ในองค์กรได้

อบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน - (Supervisor skill).png

Upskill เพิ่มเติมทักษะความรู้
ผู้เข้าอบรมสามารถ นำความรู้ไปพัฒนาทักษะ
ที่เหมาะสมกับงานของตนเองเพื่อให้ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใบประกาศนียบัตร.png

รับใบ Certificate
เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียน สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (OH&SMR) / ทีมผู้ตรวจประเมินภายในเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

คณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / หรือบุคคลที่สนใจ

 
หัวหน้างาน.png

ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร (OH&SMR)

ผู้จัดการ.png

ทีมผู้ตรวจประเมินภายในเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย คณะทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือบุคคลที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

2.png

คำศัพท์ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับ

การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

3.png

วิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการทำระบบ

4.png

การจัดการด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย

5.png

การประเมินความเสี่ยง

6.png

การควบคุมความเสี่ยง

7.png

Workshop

8.png

สรุปประเด็น การถาม - ตอบ

วันอบรม

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO 45001 : 2018

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

24

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ตามระบบ ISO 45001 : 2018(รุ่น 5)

พฤษภาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

22

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ตามระบบ ISO 45001 : 2018(รุ่น 6)

มิถุนายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

24

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ตามระบบ ISO 45001 : 2018 : 
(รุ่น 7)

กรกฎาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

31

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ตามระบบ ISO 45001 : 2018(รุ่น 8)

สิงหาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ตามระบบ ISO 45001 : 2018(รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ตามระบบ ISO 45001 : 2018(รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
ตามระบบ ISO 45001 : 2018(รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

ตามระบบ ISO 45001 : 2018

การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง คือ กระบวนการค้นหาสิ่งอันตรายต่างๆ ที่มีอยู่ ในการะบวนการผลิต

เพื่อนำไปวิเคราะห์ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการทำงาน (สถานประกอบกิจการโรงงาน

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง