ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

มกราคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

11 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900054 - การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Organization Engangement)

1

2,500

2,375

14 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)

1

2,500

2,375

1

2

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

16 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Assignment and Delegation for efficiently)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

4

21 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700008 - เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ (Presentation Techniques for Professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

5

29 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900053 - 9 ทักษะสําหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

(9 Skills for LeadershipProfessional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

6

30 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900044 - ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม (Leadership and Teamwork for efficiently)

1

2,800

2,660

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1900055 - การบริหารแบบ KPIs และ OKR ต่างกันอย่างไร (KPIs & OKR Management)

7

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3,325

3,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

6 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

9

13 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900025 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับหัวหน้างาน (Planning Strategy for Supervisor)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,200

3,990

10

19 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1800002 - จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา (Psychology Management and Direction)

1

2,500

2,375

8

7-8 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900052 - การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคสำหรับ Line Management & Supervisor

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

7,500

7,125

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

11

26 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900056 - การสร้างทีมเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง (Team building for HPO)

1

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

มีนาคม 2562

8 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1,800

1,710

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

1900057 - งานสุข คนสุข (Happy Worklife Balance)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

13

15 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900058 - คิดบวก ผลงานบวก (Power of Positive thinking)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

14

22 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น (Employee Relations Management with Japanese Styles)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

15

29 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700009 - เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training 

1

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

เมษายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Management)

16

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2,375

2,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

1 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

17

2 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900028 - การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

18

4 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900062 - การโค้ชภายในองค์กร (Managing as coach)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

19

9 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900060 - การบริหารศักยภาพของคนเก่ง (Talent Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

20

23 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900065 - การจัดทํา Payroll ขั้นเทพ (Zero error payroll)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

21

26 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900061 - การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร ((Recruitment and Selection Efficiency))

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

22

29 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900066 - การจัดทํา KPIs เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (KPIs for Human Resources Development)

1

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

23

30 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900019 - การวางแผนและบริหารเวลา (Planning and Time Management)

1

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved