ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

สิงหาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

5 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700004 - การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน (Personality Development and Public Speaking)

1

3,500

3,325

6 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900055 - การบริหารแบบ KPIs และ OKR ต่างกันอย่างไร (KPIs & OKR Management)

2

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

53

54

55

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

56

7 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900064 - การวางแผนและฝึกอบรมประจําปี อย่างมืออาชีพ (Planning and annual training Professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

57

9 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1400005 - เทคนิคการจัดทํา Competeny Based

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

58

13 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900053 - การวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับหัวหน้างาน (Planning Strategy for Supervisor)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,200

3,990

1900070 - การบริหารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แบบ KRA (KRA : Key Result Area Strategy)

59

14 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900068 - การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ (Admin Professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

60

16 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1600001 - เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ (สําหรับวิทยากรภายในองค์กร)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

61

16 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900007 - เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันของ GEN. XYZC

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

62

19 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900063 - กฎหมายแรงงานสําหรับหัวหน้างาน (Labour Law for Supervisor)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

63

20 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1800002 - จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา (Psychology Management and Direction)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

64

21-22 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1600001 - Coaching HR. สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching HR. to HR. professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

16,500

15,675

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

65

21 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So (Ho Ren So Communication Technique Japanese Style)

2

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

66

26 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทํางาน (Improvement and writing regulations of work)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

67

27 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900056 - การสร้างทีมเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง (Team building for HPO)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

68

29 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1300006 - บริหารผลงานด้วย Balance Scorecard

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

3,990

ตุลาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1900063 - กฎหมายแรงงานสําหรับหัวหน้างาน (Labour Law for Supervisor)

69

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2,375

2,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

7 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

70

17 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900060 - การบริหารศักยภาพของคนเก่ง (Talent Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

71

18 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900061 - การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร (Recruitment and Selection Efficiency)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

72

21 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทํางาน (Improvement and writing regulations of work)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,375

73

28 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900021 - ปรับ Mindset ปลุก Passion เคล็ดลับการสร้างความสําเร็จในการทํางาน 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

74

30 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900058 - คิดบวก ผลงานบวก (Power of Positive thinking)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

75

31 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved