ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

พฤษภาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

2 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2,500

2,375

6 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1400005 - เทคนิคการจัดทํา Competeny Based (Competency Based)

1

3,500

3,325

7 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900067 - การวางแผนและฝึกอบรมประจําปีอย่างมืออาชีพ (Planning and annual training Professional) 

1

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

24

25

26

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

27

9 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทํางาน (Improvement and writing regulations of work)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

28

14 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900068 - การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ (Admin Professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

29

14 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900021 - ปรับ Mindset ปลุก Passion เคล็ดลับการสร้างความสําเร็จในการทํางาน (Adjust Mindest and Weak Passion Tips for creating success)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

1900063 - กฎหมายแรงงานสําหรับหัวหน้างาน (Labour Law for Supervisor)

30

24 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1300006 - บริหารผลงานด้วย Balance Scorecard (Performance Management with BSC)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,200

3,990

31

27-29 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1600001 - Coaching HR. สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching HR. to HR. professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

16,500

15,675

32

28 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So (Ho Ren So Communication Technique Japanese Style)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

33

30 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสําหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี) 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

34

31 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900007 - เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันของ GEN. XYZC

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

กรกฎาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1900051 - การจัดทํา JD : Job Description แบบมืออาชีพ (Professional of Job Description (JD))

31

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3,325

3,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

32

2 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900019 - การวางแผนและบริหารเวลา (Planning and Time Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

33

3 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900058 - คิดบวก ผลงานบวก (Power of Positive thinking)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

34

5 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

35

8 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900057 - งานสุข คนสุข (Happy Worklife Balance)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

1,800

1,710

36

8 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900028 - การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

37

9 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900037 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Assignment) and Delegation for efficiently)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

38

9 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900062 - การโค้ชภายในองค์กร (Managing as coach)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

12 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

40

1700008 - เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ (Presentation Techniques for Professional)

41

15 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1800002 - จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา (Psychology Management and Direction)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

42

15 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900059 - การบริหารศักยภาพของคนเก่ง (Talent Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

43

18-19 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900052 - การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคสำหรับ Line Management & Supervisor

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

7,500

7,125

39

10 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

44

18 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900065 - การจัดทํา Payroll ขั้นเทพ (Zero error payroll) 

2

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

45

19 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900052 - การจัดทํา KPIs เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (KPIs for Human Resources Development)

2

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

46

22 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900061 - การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร (Recruitment and Selection Efficiency)

2

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

47

23 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Management)

2

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

49

24 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700009 - เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

2

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

50

26 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900053 - 9 ทักษะสําหรับการก้าวสู่ หัวหน้างานมืออาชีพ

2

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

51

30 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900044 - ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม (Leadership and Teamwork for efficiently)

2

2,800

2,660

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

48

23 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900072 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

52

31 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900056 - การสร้างทีมเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง (Team building for HPO)

2

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved