Inhouse-Training-1.jpg

หมวด 1

ด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หมวด 2

ด้านการเพิ่มผลผลิต

หมวด 3

ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ

หมวด 1
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
(Human Resource Organization Development)

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

บทบาทหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและ

มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคต่างๆในการสั่งงาน มอบหมายงาน เพื่อนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการอบรม

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน, ลูกค้าที่มีปัญหาด้วยมืออาชีพและวิธีคิดด้านบวก

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา

หลักการของการเป็นโค้ชและแนวทางการสอนนำไปสู่การเป็น Coaching ในทีม

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทำงานและปฏิบัติงานตามแผนงาน

* เรียนจบรับ Certificate

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน และทราบถึงกลยุทธ์เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน

ที่หัวหน้างานควรรู้?

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ดีขึ้น

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร กลยุทย์การบริหารคนในยุค normal

คนเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรที่จะนำองค์กร ให้รับต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจ

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร คิดบวก ผลงานบวก

การสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวก เพื่อปรับกระบวนการทำงานร่วมกัน

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ hr ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (อบรม 2 วัน)

การสร้างพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

* เรียนจบรับ Certificate

แนวคิด และปฏิบัติให้ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ

บทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำ ต้องเก่งงาน เก่งคน พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน

แบบ On the job training

การสอนงานให้กับพนักงานใหม่และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน ส่งผลต่อองค์กรดีขึ้น

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เทคนิคและทักษะของการเป็นหัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

การบริหารเวลา และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร การบริการด้วยใจ

พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการของพนักงานสร้างให้เป็นมาตรฐานงานบริการ

* เรียนจบรับ Certificate

หลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

นายจ้าง ลูกจ้าง นำหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล 

* เรียนจบรับ Certificate

พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทของ Compliance กับการกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

* เรียนจบรับ Certificate

การปรับพฤติกรรมความคิด และการ

สร้างสรรค์สัมพันธ์ที่ดีกันภายในทีมงาน

ในการทำงาน

* เรียนจบรับ Certificate

เราให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำ
หลักสูตรที่เหมาะสมให้กับคุณ
line---toppro.png
หรือโทร. 091-2345-669

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved