ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

พฤศจิกายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3,500

3,325

4 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700008 - เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ (Presentation Techniques for Professional)

3

2,500

2,375

5 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900019 - การวางแผนและบริหารเวลา (Planning and Time Management)

3

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

76

77

78

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

79

5 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900065 - การจัดทํา Payroll ขั้นเทพ (Zero error payroll)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

80

7 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900069 - เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

81

8 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

1900051 - การจัดทํา JD : Job Description แบบมืออาชีพ (Professional of Job Description (JD))

82

11-12 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900052 - การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคสำหรับ Line Management & Supervisor

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

7,500

7,125

84

13 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900062 - การโค้ชภายในองค์กร (Managing as coach)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

5,500

5,225

85

18 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900053 - 9 ทักษะสําหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills for LeadershipProfessional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

86

19 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900067 - การวางแผนและฝึกอบรมประจําปี อย่างมืออาชีพ (Planning and annual training Professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

87

20 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

88

21 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900070 - การบริหารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แบบ KRA (KRA : Key Result Area Strategy)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

4,500

4,275

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

89

21 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700004 - การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน (Personality Development and Public Speaking)

2

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

90

22 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900044 - ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม (Leadership and Teamwork for efficiently)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,800

2,660

91

25 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900054 - การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Organization Engangement)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

92

26 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900068 - การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ (Admin Professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

93

27 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1400005 - เทคนิคการจัดทํา Competeny Based (Competency Based)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

94

29 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

83

15 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900072 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

ธันวาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1900057 - งานสุข คนสุข (Happy Worklife Balance)

95

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1,710

1,800

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

96

2 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900063 - กฎหมายแรงงานสําหรับหัวหน้างาน (Labour Law for Supervisor)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

2,500

2,375

97

6 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900028 - การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

98

6 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1800004 - การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสําหรับผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่นักบัญชี)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

99

9 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1700009 - เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

100

9 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900064 - การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทํางาน (Improvement and writing regulations of work)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

3,500

3,325

101

11-13 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1600001 - Coaching HR. สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching HR. to HR. professional)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

16,500

15,675

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

102

13 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900060 - การบริหารศักยภาพของคนเก่ง

(Talent Management)

4

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

103

17 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1300006 - บริหารผลงานด้วย Balance Scorecard (Performance Management with BSC)

3

4,200

3,990

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

104

19 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1400005 - เทคนิคการจัดทํา Competeny Based (Competency Based) 

4

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

105

20 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1900061 - การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร (Recruitment and Selection Efficiency)

4

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved