top of page
หลักสูตรอบรม งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ.jpg

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

หากคุณกำลังเริ่มต้นในสายงาน HR หรือต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น HR มืออาชีพ นอกจากการศึกษาความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณอาจสนใจในเรื่อง การฝึกอบรมและการเรียนรู้ ทักษะด้านการสื่อสาร ความเข้าใจในนโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักการและเหตุผล

            ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและ COVID-19

ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทำให้องค์กรต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอีกหลายอย่าง เพื่อปรับตัว

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีเปลี่ยนแปลงไปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ เช่นกัน ที่ HR เองต้องปรับตัวทั้ง กระบวนการทำงาน และแนวคิดในการบริหารงานอีกหลาย ๆ ด้าน รวมถึงบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรในลักษณะของหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Exclusive Strategic partner) บทบาทและแนวคิดในการทำงานของ HR จึงเปลี่ยนแปลงไป จากบทบาท

ที่เป็นผู้ดูแลพนักงานเวลาการทำงานกฎระเบียบ ดูแลเวลาการเข้าออกงานเครื่องแต่งกาย ออกใบเตือน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง HR Transformation และการเป็น Change Agent ในมิติต่างๆ

ในการปรับตัวขององค์กร เพื่อรองรับการทำงานที่เปลียนแปลงและทำให้องค์กรแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่

เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของ HR ยุคใหม่ที่จะก้าวไปสู่บทบาทของ HR Transformation

02.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ทำให้การบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไป

03.png

เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ HR มืออาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้าน HR ในฐานะ Strategic partner ที่สำคัญของฝ่ายบริหาร

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ (HR for HR Professional)

การทำงานในด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เป็นสายงาน HR มือใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็น 𝗛𝗥 มืออาชีพ และบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ซึ่งเน้นการดูแลและพัฒนาพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานอย่าง

มีประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลการจ้างงาน การฝึกอบรม การประเมินผล

และ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

บริบทโลกยุคหลัง VUCA World

2.png

อุตสาหกรรม 1.0 - 4.0

3.png

การตลาด 1.0 - 4.0

4.png

ประเทศไทย 1.0 - 4.0

5.png

HR 1.0 - 4.0

6.png

การสร้างและพัฒนา Soft Skill

ที่เหนือกว่า AI and Robot

7.png

การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน

ของ HR ยุคใหม่ HR Transformation

8.png

Talent War สู่แนวคิดในการสรรหาพนักงาน ยุคใหม่

9.png

การดูแลรักษาพนักงานและการสร้าง Engagement

10.png

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ

การจัดทำ HR Transformation

11.png

ปัจจัยการเปลี่ยนการทำงานของ HR

ให้สำเร็จ

วันอบรม

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

18

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR
มืออาชีพ  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

20

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR
มืออาชีพ  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

22

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR
มืออาชีพ  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

25

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR
มืออาชีพ  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่
เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

 

การเป็น HR ต้องเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ควรจะเป็นคือการช่วยเหลือธุรกิจและ
องค์กรให้เติบโตก้าวหน้าหรือเป็นเหมือน Partner ให้กับผู้บริหารหรือพนักงาน แล
ะสามารถเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ
แก่ธุรกิจ และทำให้การดำเนินธุรกิจไปได้ง่ายขึ้น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง