งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR-FOR

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      มีคำกล่าวไว้ว่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่แท้จริง คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในสายการผลิต (All Managers are HR Managers and Non-HR Manager is HR Manager) เพราะหัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ พนักงานมากที่สุด องค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อมๆ กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรทั้งนี้ เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพ ในการพัฒนางานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิมๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนและเหตุผลความจำเป็น ทุกองค์กรต้องสร้างสรรค์ “งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์” กันอย่างจริงจัง

      2) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทของนักบริหารงานบุคคลยุคกระแสโลกเปลี่ยนและการสร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลระหว่างองค์กรกับพนักงาน

      3) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ และเข้าใจ HR FOR NON-HR กับการสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงาน

      4) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทที่สับสนระหว่าง HR และ NON-HR กับเส้นทางที่ควรจะเป็น “เพื่อนร่วมคิดพันธมิตรร่วมทาง” การบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 3,300 บาท

บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

พัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพ

02.png

สามารถทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบจัดการและบริหารคนได้ตรงตามเป้าหมายองค์กร

26554.jpg

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่  (HR FOR NON HR)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่ทำงานหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำงานรวมกันหรือทำงานคนเดียว

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมืออาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ให้เก่งงาน เก่งคน.

 
 

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

อิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนผล

กระทบต่อองค์กรในทุกแวดวงอาชีพ

2.png

บทบาทของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

3.png

บทบาทและภารกิจของ HR และ NON-HR กับการสร้างทุนมนุษย์

4.png

ความสามรถหลักที่ HR และ NON-HR จำเป็น ต้องมีในการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรขององค์กร

5.png

แนวคิดในการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6.png

กระบวนการปฏิบัติในการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคกระแสโลกเปลี่ยน

7.png

แนวทางปฏิบัติสำหรับ HR และ

NON-HR เพื่อสร้างทุนมนุษย์ตามลักษณะที่คาดหวัง

8.png

เทคนิคการปฏิสัมพันธ์กับลูกทีมอย่างสร้างสรรค์ที่บรรดาหัวหน้างานต้องมี

9.png

ปัญหาและอุปสรรคและข้อพึงระวังในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่

17 มิถุนายน 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่

12 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่

19 สิงหาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่

9 กันยายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่

12 กันยายน 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่

18 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 11)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

3,300.-
3,500.-

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ

เข้ามาปฎิบัติงาน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมือใหม่(HR FOR

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
13.07
อบรม hr ที่ไหนดี- ทรัพยากรมนุษย์
ฝึกอบรม-HR- HRM
อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับมือใหม
อบรม hr มือใหม่
หลักสูตรอบรม ทรัพยากรบุคคล-hr มือใหม่
หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์-hr
หลักสูตรอบรม hr อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved