มีคำกล่าวไว้ว่า ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่แท้จริง คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในสายการผลิต (All Managers are HR Managers and Non-HR Manager is HR Manager) เพราะหัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ พนักงานมากที่สุด องค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต่างก็มุ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับพนักงานไปพร้อมๆ กับฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขององค์กรทั้งนี้ เพื่อหัวหน้างานจะได้ใช้ศักยภาพ ในการพัฒนางานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านการสรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน คนที่ได้รับการอบรมเสริมความรู้หรือพัฒนาแล้วแต่ยังทำงานแบบเดิมๆ หรือด้านการรักษาหรือจูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับผลของงาน เป็นต้น

รูปแบบการฝึกอบรม

       การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับ

ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

  • การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

  • การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning) - การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและ

    การทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

อิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยน | ผลกระทบต่อองค์กรในทุกแวดวงอาชีพ

บทบาทของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

บทบาทและภารกิจของ HR และ

NON-HR กับการสร้างทุนมนุษย์

        

ความสามรถหลักที่ HR และ

NON-HR จำเป็น ต้องมีในการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรขององค์กร

แนวคิดในการบริหารงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กระบวนการปฏิบัติในการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคกระแสโลกเปลี่ยน

แนวทางปฏิบัติสำหรับ HR และ

NON-HR เพื่อสร้างทุนมนุษย์ตาม

ลักษณะที่คาดหวัง

          

เทคนิคการปฏิสัมพันธ์กับลูกทีมอย่างสร้างสรรค์ที่บรรดาหัวหน้างานต้องมี

         

ปัญหาและอุปสรรคและข้อพึงระวัง

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

      1) เข้าใจHR FOR NON-HR กับการสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

      2) บทบาทของนักบริหารงานบุคคลยุคกระแสโลกเปลี่ยนและการสร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลระหว่างองค์กรกับพนักงานเทคนิคการปฏิสัมพันธ์กับลูกทีมอย่างสร้างสรรค์

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 30-31 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

  • 13-14 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 2)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

อบรม hr ที่ไหนดี- ทรัพยากรมนุษย์
ฝึกอบรม-HR- HRM
อบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับมือใหม
อบรม hr มือใหม่
หลักสูตรอบรม ทรัพยากรบุคคล-hr มือใหม่
หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์-hr
หลักสูตรอบรม hr อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของกระแสโลกเปลี่ยนและเหตุผลความจำเป็น ทุกองค์กรต้องสร้างสรรค์ “งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์” กันอย่างจริงจัง

      2) ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทของนักบริหารงานบุคคลยุคกระแสโลกเปลี่ยนและ

การสร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลระหว่างองค์กรกับพนักงาน

      3) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ และเข้าใจ HR FOR NON-HR กับการสร้างสรรค์องค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงาน

      4) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทที่สับสนระหว่าง HR และ NON-HR กับเส้นทางที่ควรจะเป็น “เพื่อนร่วมคิดพันธมิตรร่วมทาง” การบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่าง

มีความสุข

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ และทำ

Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำ

มาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

แบบมือใหม่

(HR FOR NON HR)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved