หลักสูตร "การประเมินผลงานอย่างไร..ให้ใช้งานได้จริง"

(How to success PMS)

เนื้อหาการบรรยาย

แนวทางการแก้ปัญหา KPI ที่หลายๆองค์กร ปวดหัว

 • ผู้บริหารบ่น ทุกแผนก A หมด แต่บริษัท ตกเป้า

 • KPI แต่ละแผนก มีแต่งานประจำ ไม่เข้าตาผู้บริหาร

 • KPI สำคัญของบริษัทบางข้อ ไม่มีเจ้าภาพ

 • KPI แต่ละแผนก ยากง่ายต่างกันมาก รู้สึกไม่แฟร์

 • KPI ทำให้ทีมแตก ต่างคนต่างทำ

 • KPI เพิ่มภาระ เสียเวลาทำงานหลัก

 • หัวหน้างานประเมินพฤติกรรม ไม่สะท้อนความเป็นจริง

การกำหนดเป้าหมายองค์กร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ

 • ภาพรวมแนวทางการจัดทำระบบประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ

 • การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ ให้เป็นเป้าหมายองค์กร

รูปแบบการอบรม :    ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 40%

กลุ่มเป้าหมาย :       ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ผู้ที่สนใจ  

จำนวนวันที่อบรม :    1 วัน 

จำนวนผู้เข้าอบรม :   30 คน/รุ่น 

วิทยากร :            อาจารย์ราเชนทร์ พันธุ์เวช

การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) สำคัญด้านต่างๆขององค์กร

 • การทำโครงสร้างตัวชี้วัด (KPI), โครงสร้างทำกำไร เพื่อให้ KPI สอดคล้องกันทั้งองค์กร

 • การกำหนด KPI ให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะกับธุรกิจ และ ใช้งานได้จริง

 

การกำหนด KPI หน่วยงานให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง

 • การกระจายและมอบหมาย KPI องค์กรด้านต่างๆ สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • การกำหนด KPI ให้ตอบโจทย์ความคาดหวังผู้บริหาร และ สร้างคุณค่าเพิ่มให้หน่วยงาน

 • สรุป KPI จากหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของหน่วยงาน (Functional KPI)

 • การกระจายและมอบหมาย KPI หน่วยงานสู่แต่ละตำแหน่งานในหน่วยงาน

การจัดทำแบบประเมินผลงานรายบุคคล (Performance Appraisal)

 • การกำหนดหัวข้อประเมินผลงานรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ (Individual Indicator)

 • การกำหนดหัวข้อประเมิน Competency ที่จับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

 • รูปแบบการทำใบประเมินผล กำหนดสัดส่วน KPI & Competency และการคำนวณเกรดผลงาน

 • แนวทางการเก็บข้อมูล และกระบวนการ Implement ระบบประเมินผลงาน

 • แนวทางการปรับเงินเดือนตาม Budget แบบไม่ใช้ Bell Curve และ จ่ายโบนัสจากระบบประเมินผล

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ ราเชนทร์ พันธุ์เวช (อ.เชน)

ปัจจุบัน : วิทยากรด้านพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

         ,ที่ปรึกษา , นักเขียน

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( KMUTT – บางมด)

 

ประวัติการทำงาน (อดีต-ปัจจุบัน)

 • วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Kindenko Thailand Co.,Ltd.)

 • วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Bania Co.,Ltd.)

 • ผู้จัดการโครงการ การติดตั้งระบบไฟฟ้า (Screen Power Co.,Ltd.)

 • Sale Engineer Van Intertrade Co.,Ltd.

 • โปรแกรมเมอร์ และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP)

 • ธุรกิจส่วนตัวด้าน Computer และ Software

 • ที่ปรึกษาด้านการทำ Strategic Planning, Goal Setting, Action Plan,  Performance Management System

 • นักเขียน หนังสือด้านการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร

หลักสูตรบรรยาย ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ

1. Business Strategic Planning / การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์

2. Strategic Goal / KPI Setting / การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

3. Strategic Action Plan / การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

4. Performance Management / การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI

5. Strategic Performance Management System / การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

6. Systematic Thinking / การคิดเชิงระบบ

7. Problem Solving & Decision Making / การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

8. Core Value & Corporate Culture / การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ส่วนหนึ่งของลูกค้า องค์กรชั้นนำ (บางส่วนเท่านั้น)

1. บริษัท โอสถสภา จำกัด (Target Setting & Performance Review 11 รุ่น)

2. บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (Strategic Planning / KPI & Action Plan)

3. เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (Performance Management System)

4. บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KPI & Action Plan)

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved