หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์.jpg

HRODTHAI

training

หลักสูตรเฉพาะด้าน

Toppro เรามีหลักสูตรที่หลากหลายและออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กร

คัดสรรคุณภาพ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับในองค์กรได้

รูปแบบหลากหลาย

เรามีบริการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งรูปแบบ Public Training/ IN-house Training และหลักสูตร Online Training

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา
ABOUT US

ศูนย์การเรียนรู้ Toppro สถาบันฝึกอบรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพทีมงานและจัดการพฤติกรรมองค์กร เพื่อกระตุ้นพลังของทีมได้อย่างถูกจุด โดยในปัจจุบันเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 14 ปี

Phone Number
091-234-5669

OR

Email Address

SERVICES

บริการของเรา
OUR SERVICES

ศูนย์บริการฝึกอบรมสำหรับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR), ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, การเป็นผู้นำ,

การทำงานเป็นทีม, ด้านการเพิ่มผลผลิต, ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, ด้านการสรรหา บุคลากร, ด้านการบริการการตลาด

และการขาย, ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง, ด้านการจัดทำกิจกรรม 5ส และ QCC, บริการงานที่ปรึกษา

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Public Training

อบรมภายนอกองค์กร สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาองค์กร

IN-House Training

จัดอบรมภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาความรู้

Virtual Training

อบรมออนไลน์ รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class เรียนได้ทุกที่

เว็บให้คำปรึกษา

การลงทุนในความรู้ จะอยู่กับคุณไปอีกนาน

และสามารถต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

 
 

PUBLIC

หลักสูตรแนะนำ

PUBLIC TRAINING

Offline | Online

" พัฒนาองค์กรด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นการนำความรู้ Workshop และเทคนิคจากประสบการณ์จริง

ของวิทยากรในรูปแบบการเรียนรู้ กระชับ เข้าใจง่าย "

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน

ที่หัวหน้างานควรรู้

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้

บุคคลทั่วไป

2,500.-

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เทคนิคและทักษะของการเป็นหัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

บุคคลทั่วไป

2,500.-

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการทำงานต่างๆด้วยหลักของ 5ส

บุคคลทั่วไป

2,500

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001:2015

การตรวจสอบคุณภาพภายในหน่วยงานโดย ผู้ตรวจติดตามเป็นบุคลากรภายในสำนัก

บุคคลทั่วไป

3,500.-

TOPPRO TRAINING

เหมาะกับใคร?

เจ้าของธุรกิจ , แผนกทรัพยากรบุคคล , รับพนักงานใหม่ ,

คัดสรรดูแลทีมงาน , การสื่อสารทีม , พัฒนาความสัมพันธ์ภายใน

IN-HOUSE

หลักสูตรแนะนำ
IN-HOUSE TRAINING
Offline | Online

" การจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานหรือนอกสถานที่ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเข้าใจองค์กร

ทั้งในแง่หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรที่มีความผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีประสิทธิภาพต่อบุคลากร

ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยตรงต่อองค์กร "

หลักสูตร
เจาะลึกการประยุกต์ใช้ PDPA 2562
หลักสูตร
เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้ตรงใจองค์กร
หลักสูตร
การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ
หลักสูตร
การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ
หลักสูตร
เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Traiin

ตัวอย่างการสอน

เน้นการพัฒนาองค์กร สร้างศักยภาพทีมงาน การจัดการพฤติกรรมในองค์กร การดึงศักยภาพทีมงาน โดยสอน

รูปแบบการเรียนที่ "กระชับ เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง" พร้อมยกตัวอย่าง และทำ Workshop

9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เสริมความรู้ทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพในการพัฒนาเป็นองค์กรและเป็นผู้นำที่ดีสำหรับลูกน้อง

การทำ Zero Defect ด้วย POKAYOKE

การปฏิบัติงาน ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ เช่น เกิดจากความผิดพลาดจากคน (human error) ผิดพลาดจากผลิตสินค้า ที่ไม่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

การเพิ่มผลผลิตและ การลดต้นทุน เป็นแนวทางในการลดความสูญเสีย ทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน

กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาองค์กรควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

TEAM

วิทยากร

OUR HRODTHAI TEAM

Trainers & Consultants

วิทยากรคุณภาพและมีประสบการณ์ตรง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลากรในองค์กร, ระบบมาตรฐาน ISO,

ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากรเชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญ

ในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

CLIENTS

ลูกค้าของเรา

OUR CLIENTS

จากหลายบริษัทชั้นนำ ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ TOPPRO

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
สถาบันอบรม ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR)

รีวิวจากลูกค้า

“ เสียงตอบรับจากลูกค้าที่มาอบรมกับเรา ”

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน