top of page
หลักสูตรอบรม-Growth-Mindset-for-Management.jpg

หลักสูตร Growth Mindset for Management

หลักการและเหตุผล

         ในยุคที่โลกธุรกิจเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการแข่งขันที่ซับซ้อนมากขึ้นในทุก ๆ มิติ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น คนที่สำคัญคือ ผู้นำหรือผู้บริหารคือบุคคลที่สำคัญที่ต้องนำบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้นำ Leader จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตพัฒนาได้ คือ ทัศนคติ มุมมอง กรอบความคิด วิธีการคิด ที่ส่งผลต่อวิธีการใช้ชีวิต การทำงาน การที่คนเรามีบุคลิก มีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป ก็มีผลมาจากมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อ วิธีคิดของเราในการมองสถานการณ์ มองโอกาส มองความท้าทาย และมองผู้คนในมุมมองที่แตกต่างกันไป Mindset เป็นต้นตอหลักที่ส่งผลต่อไปยังพฤติกรรม ที่เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคล และนั่นจึงเป็นตัวส่งผลต่อโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวในการใช้ชีวิตและการทำงานของแต่ละคน คนที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่าง ๆได้ด้วยการทำงานอย่างหนัก มุ่งมั่น มีความความเพียรพยายาม การเปิดรับข้อเสนอแนะใหม่ๆ จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มี Growth Mindset จะแสวงหาภารกิจที่ยากให้เป็นแบบฝึกหัดในการเรียนรู้สร้างประสบการณ์ที่ดี ในขณะที่คนที่มี Fixed Mindset จะเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ และมักจะใช้ตัวเลือกแบบง่าย ๆ ทำสิ่งง่ายๆไม่ท้าทาย จะมุ่งเน้นไปตามธรรมชาติ และล้มเหลวในการพัฒนาโดยสิ้นเชิง Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน เมื่อทีมหรือองค์กรร่วมกันใช้ Growth Mindset ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร Organization Culture ได้ เมื่อวัฒนธรรมของ Growth Mindset ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ผู้คนจะรู้สึกมีพลังมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น มีการร่วมมือกันทำงาน และร่วมกันค้นหาสิ่งใหม่ๆ องค์กรที่มีบุคลากรแบบ Growth Mindset จะมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงาน มองเห็นการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ Creativity ให้ความร่วมมือกัน ทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ Collaboration และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยืน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งไว้ ได้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ

ในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี Growth Mindset for Management และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / ผู้จัดการ / ผู้บริหาร / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

ผู้บริหาร

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน/ผู้ที่สนใจ

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการปรับตัว

02.png

สามารถปรับกรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset กับตนเองได้ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จ กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เผชิญความท้าทาย กล้าก้าวข้ามความผิดพลาด

03.png

เพื่อได้เรียนรู้หลักการความหมายของ Fixed Mindset กับ Growth Mindset และสามารถหาแนวความคิดใหม่ๆในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีมงาน และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

4-4.png

สามารถเรียนรู้เครื่องมือการสร้าง Growth Mindset ให้กับตัวเอง ทีมงาน และองค์กร พร้อมนำไปประยุกต์ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

05.png

มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรอบความคิดแบบเติบโต สามารถก้าวข้ามจาก Fixed Mindset ไปสู่ Growth Mindset เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร Growth Mindset for Management

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line และ On-site ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

21

หลักสูตร Growth Mindset for Management  (รุ่น 6)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร Growth Mindset for Management  (รุ่น 7)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร Growth Mindset for Management  (รุ่น 8)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง