top of page
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนด Requirement GMP and HACCP.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนด Requirement
GMP and HACCP

หลักการและเหตุผล

           จากสถานการณ์ ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรม มีการ

แข่งขันกันอย่างมาก ทำให้การนำระบบคุณภาพเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่ง GMPs และ HACCP ก็เป็นหนึ่งในระบบคุณภาพที่ต้องทราบข้อกำหนด

ดังนั้นการเตรียมความพร้อม บทบาทหน้าที่ของพนักงานที่จะเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบคุณภาพ GMPs และ HACCP สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมกับระบบคุณภาพ

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ทราบบทบาทและความรู้พื้นฐานของผู้ตรวจสอบภายใน
ของระบบ GMPs และ HACCP

      2)  เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจประเมินระบบ GMPs และ HACCP

      3)  เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการจัดทำระบบมาเตรียม
ความพร้อมก่อนการตรวจประเมินระบบ

      4)  เพื่อให้ทราบข้อกำหนดของระบบ GMPs และ HACCP

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดยและมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ข้อกำหนด Requirement GMP and HACCP และทำ Workshop ให้

ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

การบรรยายเชิงบูรณาการ

02.png

การเรียนรู้แบบ Participation
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม

03.png

การยกตัวอย่าง และ case study

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพ / ผู้เกี่ยวข้องการตรวจติดตามภายใน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้

ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

อบรมหลักสูตร KNOWLEDGE MANAGEMENT

ตามระบบ ISO 9001 : 2015

อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

อบรมหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ระบบ ISO 9001 : 2015

อบรมหลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตาม

ระบบ ISO ทุกระบบ

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

หลักเกณฑ์และวิธีการ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

2.png

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMPs)

3.png

ระเบียบปฏิบัติมาตรฐานทาง

ด้านสุขอนามัย (SSOPs)

4.png

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ

จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)

5.png

ขั้นตอนการดำเนินการที่ 1-12 ขั้นตอน

6.png

การทบทวนแผน HACCP

7.png

การเตรียมการเพื่อการตรวจประเมินรับรองระบบ

วันอบรม

หลักสูตร ข้อกำหนด Requirement
GMP and HACCP

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

11

หลักสูตร ข้อกำหนด Requlrement GMP and HACCP  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

9

หลักสูตร ข้อกำหนด Requlrement GMP and HACCP  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

6

หลักสูตร ข้อกำหนด Requlrement GMP and HACCP  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

หลักสูตร ข้อกำหนด Requlrement GMP and HACCP  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ข้อกำหนด Requirement GMP and HACCP

มาตรฐาน GMP และ HACCP ในโรงงาน เป็นข้อกำหนดที่ถูกใช้ตามกฎหมาย คือ การควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิต เป็นการควบคุมการทำงานภายในโรงงาน ระบบ GMP/HACCP เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นการการันตีว่าสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย จึงสามารถ

สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง