หลักสูตร

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

(Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)

 

หลักการและเหตุผล

     ในโลกแห่งการแข่งขัน องค์กรต่างพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการและตอบสนอง ต่อความพึงพอใจของลูกค้า การควบคุมคุณภาพ จึงเป็นหัวใจสาคัญที่จะทำ ให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการของลูกค้าได้ การควบคุมคุณภาพ จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหา และความล้มเหลวในข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และควบคุมกระบวนการ โดยการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและ ผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้องค์กรมีการเตรียม ความพร้อมเพื่อการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบอย่างมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

   1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน

   2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

   3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทา Design and/or Process FMEA’s

   4) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการจัดทำ Process – FMEA ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

   5) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจข้ันตอนของการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1) ผู้อบรมทราบขั้นตอนการเตรียมการเพ่ื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน

   2) ผู้อบรมนำหลักการและวิธีการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างได้อย่างมีประสิทธิผล

   3) ผู้อบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ Design and / or Process FMEA’s     สอดคล้องกับข้อกำหนดได้

   4) ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะในการจัดทำ Process – FMEA ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

   5) ผู้อบรมสามรถปฏิบัติตามขั้นตอนการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบได

 

รูปแบบการฝึกอบรม

   1) เน้นทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %

   2) เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

   3) เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience.

   4) เน้น Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดาเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ"

                  (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)

   Lesson 1:    ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA​

   Lesson 2:    ภาพรวมการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ​

   Lesson 3:    แนวทางในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

กลุ่มเป้าหมาย :                New Model, R&D , Engineering / QC/QA / Production

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น                    

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved