top of page
หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA.jpg

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

และผลกระทบ FMEA

 

หลักการและเหตุผล

        FMEA ในโลกแห่งการแข่งขัน องค์กรต่างพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการและตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า

การควบคุมคุณภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการของลูกค้าได้ การควบคุมคุณภาพ จึงเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหา

และความล้มเหลวในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และควบคุมกระบวนการ โดย

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการช่วยให้องค์กรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผล

กระทบอย่างเป็นขั้นตอน

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทำ Design and/or Process FMEA’s

    4)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการจัดทำ Process - FMEA ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

    5)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจขั้นตอนของการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Fmea

และทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบขั้นตอนการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอน

02.png

ผู้อบรมนาหลักการและวิธีการออกแบบควบคุมกระบวนการอย่างได้อย่างมีประสิทธิผล

03.png

ผู้อบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของทีมงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดได้

4-4.png

ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะในการจัดทำ Process –FMEA ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

New Model, R&D , Engineering / QC /QA / Production

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง

และผลกระทบ FMEA

 

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

1

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA 
(รุ่น 21)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA 
(รุ่น 22)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

1

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA 
(รุ่น 23)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

6

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA
(รุ่น 24)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ FMEA

 

FMEA เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของ

กระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อรับรู้และประเมินแนวโน้มข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบจากข้อบกพร่อง

ในการบ่งชี้ถึงการปฏิบัติการที่สามารถกำจัด หรือลดโอกาสเกิดข้อบกพร่อง การดำเนินการจัดทำกระบวนการทั้งหมด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

มาตรฐาน ISO ต่างๆ ได้แก่ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , IATF 16949:2016 เป็นต้น

วิทยากรและที่ปรึกษา iso ของเรามากด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และทำให้มั่นใจ ได้ว่าท่านจะได้ความรู้และมุมมองใน

การดำเนินการพัฒนาองค์กรของท่าน เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบวัด-3.jpg