top of page
หลักสูตร ทักษะที่จำเป็น (Essential Skills) ต่อการบริหารจัดการ ที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมีและต้อง

หลักสูตร ทักษะที่จำเป็น (Essential Skills)
ต่อการบริหารจัดการที่ผู้นำยุคใหม่ ต้องมีและต้องเป็น

หลักการและเหตุผล

              ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนมากมาย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การปรับกระบวนการทางธุรกิจจะต้องมีการเชื่อมโยงและให้ความสมดุลเพื่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่เริ่มได้รับผลกระทบอย่างมากจากการนำหุ่นยนต์หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการทำงาน ดังนั้น สิ่งสำคัญที่องค์กรต้องทำ ก็คือ การพัฒนาทักษะต่างๆ ที่หลากหลายและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายนำความสำเร็จแก่องค์กรให้แข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเป็นเลิศนั้น ทักษะที่จำเป็น (Essential Skill) ต่อการบริหารจัดการที่ผู้นำยุคใหม่ ทุกอย่างต้องเริ่มต้น

ที่การเตรียม “คน” ที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  การปรับเปลี่ยนตัวเอง

ได้เร็ว และพัฒนา “ทักษะใหม่ๆ” ในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนจำเป็นต้องมี

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ทักษะที่จำเป็น (Essential Skills) ต่อการบริหารจัดการ ที่ผู้นำยุคใหม่ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในทักษะใหม่ ๆ
เพื่อการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ

02.png

เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ที่หลากหลาย
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

03.png

เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์กร ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

4-4.png

เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ฝ่าย HR / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ฝ่าย HR

หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

ESSENTIAL SKILLS ทักษะสำคัญสู่ความสำเร็จ

ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำยุคใหม่ คือ ทักษะการสื่อสาร , ทักษะความคิดสร้างสรรค์ , ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน , ทักษะการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ,ทักษะการบริหารเวลา , ทักษะความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น , ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

และทัศนคติเชิงบวเป็นทักษะทางพฤติกรรมที่ได้มาจากประสบการณ์และต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ เช่น การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง และกรอบความคิดหรือ MINDSET

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร ทักษะที่จำเป็น (Essential Skills)
ต่อการบริหารจัดการที่ผู้นำยุคใหม่ ต้องมีและต้องเป็น

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

21

หลักสูตร ทักษะที่จำเป็น (Essential Skills) ต่อการบริหารจัดการ
ที่ผู้นำยุคใหม่ ต้องมี และ ต้องเป็น  
(รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

Essential skills ทักษะสำคัญสู่ความสำเร็จ

Essential Skills คือ ทักษะทางพฤติกรรม (Behavioural Skills) ที่ได้มาจากประสบการณ์และต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้

เช่น ความยืดหยุ่นปรับตัวได้ไว การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง และกรอบความคิดหรือ Mindset แบบต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ทั้งในเรื่องการทำงาน และชีวิตส่วนตัว​

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง