top of page
อบรม-ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม-Environmental-Management-Representative-(EMR).jpg

หลักสูตร ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative(EMR)

 

หลักการและเหตุผล

        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า EMR Environmental Management Representative มาตรฐาน ISO 14001 : 2015 กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบไว้ว่า นอกเหนือจากงานรับผิดชอบอย่างอื่น ต้อง

ได้รับการกำหนด บทบาท อำนาจ หน้าที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ด้านระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ดังนี้ เฝ้าติดตามให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการถูกนำไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้อง

กฎหมายและ ตามมาตรฐาน ISO 14001 เฝ้าติดตาม การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ความไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีอยู่จริงและ ทั้งที่มีโอกาส

จะเกิดขึ้นเฝ้าติดตาม การประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารของระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมกำหนดและเฝ้าติดตาม การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ

 

วัตถุประสงค์

       เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง

การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุม

ดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

 

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความ

เข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้ง

การบำบัดมลพิษและการป้องกันมลพิษที่แหล่ง

กำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็น

ไปตามที่กฎหมายกำหนด

03.png

พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบำบัด

หรือการกำจัดมลพิษของโรงงาน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / พนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งใน

ระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมได้เข้ารับการอบรม

/ พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ตัวแทนฝ่ายบริหาร
ขององค์กร (EMR)

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม

2.png

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ

การจัดการมลพิษโรงงาน

3.png

วางกลยุทธ์เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม

4.png

วางแผน จัดเตรียม ทรัพยากร ที่จำเป็นสำหรับการดำรงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

5.png

กำหนดบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ

บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม

6.png

การจัดการมลพิษโรงงาน

7.png

พิจารณา การดำเนินการควบคุม

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

8.png

พิจารณา โปรแกรม แผนการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี

9.png

ประชุมทบทวนติดตามความคืบหน้า

ของ แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

10.png

พิจารณา ทบทวน และตัดสินใจเพื่อ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

วันอบรม

หลักสูตร ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative(EMR)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

25

หลักสูตร ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative (EMR)  | (รุ่น 5)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

25

หลักสูตร ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม Environmental Management Representative (EMR)  | (รุ่น 4)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม

Environmental Management Representative (EMR)

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีคุณสมบัติ  1) มีภาวะผู้นำ  2) มีความสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดี   

3) มีความรู้ความเข้าใจในองค์กรดี   4) มีทักษะในการบริหารงานโครงการ   5) มีความรับผิดชอบ และมีเวลาเพียงพอ   

6) มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงาน  เป็นกระบวนการวางแผนการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรควรให้ความสำคัญ

ก่อนที่จะเริ่มจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง