top of page
EMR-ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม.jpg

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

หลักการและเหตุผล

          ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกัว่า EMR 

Environmental Management Representative มาตรฐาน ISO 14001:2015 กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบไว้ว่านอกเหนือจากงานรับผิดชอบอย่างอื่น ต้องได้รับ

การกำหนด บทบาท อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ในหน้าที่ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้เฝ้าติดตามให้มั่นใจว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการถูกนำไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกฎหมายและ ตามมาตรฐาน ISO 14001 เฝ้าติดตาม การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ความไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีอยู่จริงและ ทั้งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเฝ้าติดตาม

การประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารของระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมกำหนดและเฝ้าติดตาม การตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

2-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949-2016.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัดมลพิษและการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

03.png

พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบำบัด หรือการกำจัดมลพิษของโรงงาน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / พนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่ง ในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน แต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมได้เข้ารับ การอบรม

 
ผู้จัดการ-icon.png

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีคุณสมบัติ

เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ-icon.png

พนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่ง ในระดับผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน แต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมได้เข้ารับ การอบรม

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม

2.png

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษโรงงาน

3.png

วางกลยุทธ์เป้าหมาย ด้านสิ่งแวดล้อม

4.png

วางแผน จัดเตรียม ทรัพยากร ที่จำเป็นสำหรับการดำรงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

5.png

วางแผน จัดเตรียม ทรัพยากร ที่จำเป็นสำหรับการดำรงรักษาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

6.png

การจัดการมลพิษโรงงาน

7.png

พิจารณา การดำเนินการควบคุม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects)

8.png

พิจารณา โปรแกรม แผนการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี

9.png

ประชุมทบทวนติดตามความคืบหน้าของ แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

10.png

พิจารณา ทบทวน และตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

วันอบรม

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

30

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

พฤษภาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

17

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

26

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

20

หลักสูตร EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

EMR ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative)

 

EMR ย่อมาจาก "Environmental Management Representative" หรือ "ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบสิ่งแวดล้อม" ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในองค์กรที่มีการใช้หรือดำเนินการระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System - EMS) ตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

<