หลักการและเหตุผล

อาจารย์สุมน จักษ์เมธา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบบริหารค่าจ้างที่มี

ชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทย มีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำมากกว่า 30 ปี

        ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาเร็วขึ้น ธุรกิจการค้าแข่งขันการมากขึ้น การประเมินผลงานในรูปแบบเก่าที่ทำกันปีละครั้ง ไม่เพียงพอที่จะช่วยจูงใจหรือสร้างแรงผลักดันให้พนักงานสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างทันท่วงทีเหมือนเดิมแล้ว การประเมินผลงานประจำปีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแนวคิด“การบริหารผลงาน” ซึ่งเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องเพื่อการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การประเมินผลงานของพนักงานมีความชัดเจนมากขึ้น เป้าหมายการทำงานของพนักงานมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนกันทั้งองค์กร รวมถึงช่วยพัฒนาความสามารถและพฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอีกด้วย

        จุดเด่นของหลักสูตร ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่างการฟังบรรยายหลักการ สลับด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรม เสริมด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้งานได้จริง

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) บรรยายภาคทฤษฎีและหลักการ 50%

      2) เรียนรู้ผ่านกิจกรรม พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร 40%

      3) แบ่งปันประสบการณ์ ถามตอบ 10%

เนื้อหาการบรรยาย

แนวคิดการบริหารผลงาน

กระบวนการบริหารผลงาน

ความสัมพันธ์ของการประเมินผลงาน

และการบริหารผลงาน

การมอบหมายงาน

การวางแผนผลงาน

- การกำหนดเป้าหมายหลักขององค์กร

- ผลงานหลัก (KRA) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) และเป้าหมาย (Target)

- การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน ตำแหน่ง และบุคคล

การแจ้งผลการปฏิบัติงาน (feedback)

1) การ feedback เพื่อการพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วยโมเดล AIDS

2) บุคลิกภาพมนุษย์

3) การ feedback ผู้ใต้บังคับบัญชา

    3.1) เคล็ดลับการพูดคุยกับลูกน้องบุคลิกภาพ

แบบต่างๆ

    3.2) เคล็ดลับการจัดการ “ตัวเจ้าปัญหา”

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

    1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนำไปใช้ในการสร้างระบบการประเมินผลงานได้

อย่างถูกต้อง

    2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแนวคิดและวงจรการบริหารประเมินผลงานในการการปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดี

    3) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ เป็นทักษะของหัวหน้างานที่ต้องใช้ในการประเมินผลงานของพนักงาน

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 19 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจแนวคิดและวงจรการบริหารผลงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

  2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน แนวทางและวิธีการสร้างระบบการประเมินผลงาน การเตรียมความพร้อม และการป้องกันที่มีการนำระบบการประเมินผลงานไปใช้ในองค์การ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การประเมินผลงาน

ให้ได้มากกว่าผลงาน

หลักสูตรฝึกอบรม นี้ช่วยให้การประเมินผลงานของพนักงานมีความชัดเจนมากขึ้น เป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงาน

มีทิศทางที่ชัดเจน

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved