หลักการและเหตุผล

อาจารย์สุมน จักษ์เมธา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบบริหารค่าจ้างที่มี

ชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่งของเมืองไทย มีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำมากกว่า 30 ปี

        ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาเร็วขึ้น ธุรกิจการค้าแข่งขันการมากขึ้น การประเมินผลงานในรูปแบบเก่าที่ทำกันปีละครั้ง ไม่เพียงพอที่จะช่วยจูงใจหรือสร้างแรงผลักดันให้พนักงานสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างทันท่วงทีเหมือนเดิมแล้ว การประเมินผลงานประจำปีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแนวคิด“การบริหารผลงาน” ซึ่งเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องเพื่อการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การประเมินผลงานของพนักงานมีความชัดเจนมากขึ้น เป้าหมายการทำงานของพนักงานมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนกันทั้งองค์กร รวมถึงช่วยพัฒนาความสามารถและพฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอีกด้วย

        จุดเด่นของหลักสูตร ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่างการฟังบรรยายหลักการ สลับด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรม เสริมด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้งานได้จริง

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) บรรยายภาคทฤษฎีและหลักการ 50%

      2) เรียนรู้ผ่านกิจกรรม พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร 40%

      3) แบ่งปันประสบการณ์ ถามตอบ 10%

เนื้อหาการบรรยาย

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจแนวคิดและวงจรการบริหารผลงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

  2. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน แนวทางและวิธีการสร้างระบบการประเมินผลงาน การเตรียมความพร้อม และการป้องกันที่มีการนำระบบการประเมินผลงานไปใช้ในองค์การ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved