top of page

การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต้นทุน

ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ต้นทุนแรงงานที่มีกระบวนการทำงานและการจ้างงาน?

- แนวคิดและวิธีการควบคุมต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

        “อัตรากำลัง” มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จตาม

เป้าหมาย ขณะเดียวกันอัตรากำลังก็มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย

Labor Car ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ผลผูกพันธ์กับค่าใช้จ่ายองค์กรโดยรวม การกำหนดอัตรากำลังขององค์กรได้เหมาะสมทั้งจำนวน ประเภทของทรัพยากร resource และ

ค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วน Labor Car Ratio เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายรวมขององค์กร หลักสูตรจะเข้าใจประเภทธุรกิจกับการจ้างงานที่เหมาะสมทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลบนต้นทุนแรงงานที่สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจ

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจความสำคัญของการวางแผนอัตรากำลังซึ่ง

มีความเชื่อมโยงจากโครงสร้างองค์กร

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญเรื่องต้นทุนแรงงานที่มีกระบวนการทำงานและการจ้างงานและสัดส่วนค่าใช้จ่าย

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจแนวคิดและวิธีการควบคุมต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต้นทุนด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

การวางแผนอัตรากำลังซึ่งมีความเชื่อมโยงจากโครงสร้างองค์กร และวิธีการควบคุมต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

02.png

ความสำคัญเรื่องต้นทุนแรงงานที่มีกระบวนการทำงานและการจ้างงานและสัดส่วนค่าใช้จ่าย

26554.jpg

หลักสูตร การวางแผนอัตรากำลัง

และการกำกับต้นทุนด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันอัตรากำลังก็มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.png

ความสัมพันธ์การวางแผนอัตรา

กำลังกับต้นทุนแรงงาน

5.png

สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมตามกำลัง

แรงงานขององค์กร

2.png

ความหมายและความสำคัญของ

การวางแผนอัตรากำลัง

4.png

การจัดทำโครงสร้างองค์กร ตำแหน่ง

ประเภทการจ้าง กำหนดต้นทุนแรงงาน

6.png

แนวคิดและวิธีการจัดทำ ควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุนแรงงานอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page