top of page
Design.jpg

การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ

บุคคลตามตำแหน่ง

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency

- การนำประเมินมาปรับแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

หลักสูตร การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตา

หลักการและเหตุผล

        “สมรรถนะ” เป็นความสามารถของบุคคลที่มีกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามระดับตำแหน่งของบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคลสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป ความรู้&ความเข้าใจความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของหลักและวิธีการพัฒนาบุคลากร competency based จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปจัดทำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่เป็น GAP ความสามารถของบุคคลตามตำแหน่ง การกำหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับสมรรถนะในแต่ละระดับได้เหมาะสมประการสำคัญ

คือเป็นการวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถตามตำแหน่งอย่างตรงจุดและเป็นประโยชน์ให้ตรงกับสมรรถนะบุคคลนั้น ๆ

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการระบบการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency based

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจกระบวนการและวีการวางแผนการพัฒนา

บุคลากรตามตำแหน่งบนพื้นฐาน competency based

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการประเมินผลการพัฒนาบนพื้นฐาน competency  based และนำผลการประเมินมาปรับแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

และการทำงานในอนาคตต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามตำแหน่ง และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

หลักการระบบการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency based

02.png

วิธีการประเมินผลการพัฒนาบนพื้นฐาน competency based และนำผลการประเมิน
มาปรับแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและการทำงาน

26554.jpg

หลักสูตร การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะ

บุคคลตามตำแหน่ง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

บุคคลที่มีกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่งของบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

หลักการระบบการพัฒนาบุคลากร

1)ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2)Training Need Survey 3)ความต้องการของพนักงาน 4)ความจำเป็นของงานองค์กร

3.png

กระบวนการและวิธีการการวางแผน

การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐาน competency based

2.png

แนวคิดและประโยชน์ในการพัฒนาบุคคล

บนพื้นฐาน Competency Based

4.png

การประเมินผลการพัฒนาบุคคลากรบนพื้นฐาน Competency Based การปรับแนวทางการพัฒนาการทำงานเพื่อประโยชน์องค์กรในอนาคต

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page