รายละเอียดหลักสูตร

CRM กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

(CRM : Customer Relationship Management)

       หลักการและเหตุผล  ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเป็นการตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการสร้างความ พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับ ลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า เกิดความจงรักภัก ดีในตราสินค้า และสร้างความสัมพันธ์ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งตัว ลูกค้า และองค์กร นำไปสู่รายได้ผลงานที่มากขึ้นในอนาคต การนำข้อมูลที่ได้จาก CRM มาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบายการขาย การให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า แต่ละกลุ่ม สินค้าหรืองานแต่ละชนิด ในการปรับปรุง เพิ่ม/ลด การทำงานให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง นำข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมภายในได้ง่ายและสะดวกขึ้น

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับการบริการและสินค้า

     2) เพื่อให้ลูกค้าทราบภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทการบริการและสินค้า

ในระยะยาว

     3) เพื่อให้ลูกค้า มีความจงรักภัก ดีต่อการบริการและสินค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1) สร้างทัศนคติที่ดีสำหรับการบริการและสินค้า

     2) ทำให้ลูกค้าทราบภาพลักษณ์ ที่ดีต่อบริษัทการบริการและสินค้าใน

ระยะยาว

     3) สร้างลูกค้าให้มีความจงรักภักดีต่อการบริการและสินค้า

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
     2) เน้นกระบวนการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ (Constructive process of learning)
     3) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: CRM คืออะไร

        แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Chapter 2: ทำไมต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

        หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Chapter 3: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
        CRM (Customer Relationship Management)
Chapter 4: ความสําคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
        เป้าหมายของ CRM
        ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

 

Chapter 5: หลัก 8 ประการของ CRM

Chapter 6: รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
        เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
        จุดเด่นของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Chapter 7: กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
        แนวทางการรักษาลูกค้า
Chapter 8 : กรณีศึกษาตัวอย่างการทํา CRM ทีทําให้ Starbucks
        Workshop Sharing

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับการบริการและสินค้า

  • ทำให้ลูกค้าทราบภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทการบริการและสินค้าในระยะยาว

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved