รายละเอียดหลักสูตร

CRM กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

(CRM : Customer Relationship Management)

       หลักการและเหตุผล  ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเป็นการตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าการสร้างความ พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับ ลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า เกิดความจงรักภัก ดีในตราสินค้า และสร้างความสัมพันธ์ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งตัว ลูกค้า และองค์กร นำไปสู่รายได้ผลงานที่มากขึ้นในอนาคต การนำข้อมูลที่ได้จาก CRM มาวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบายการขาย การให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า แต่ละกลุ่ม สินค้าหรืองานแต่ละชนิด ในการปรับปรุง เพิ่ม/ลด การทำงานให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง นำข้อมูลที่ได้จากระบบมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมภายในได้ง่ายและสะดวกขึ้น

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับการบริการและสินค้า

     2) เพื่อให้ลูกค้าทราบภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทการบริการและสินค้า

ในระยะยาว

     3) เพื่อให้ลูกค้า มีความจงรักภัก ดีต่อการบริการและสินค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1) สร้างทัศนคติที่ดีสำหรับการบริการและสินค้า

     2) ทำให้ลูกค้าทราบภาพลักษณ์ ที่ดีต่อบริษัทการบริการและสินค้าใน

ระยะยาว

     3) สร้างลูกค้าให้มีความจงรักภักดีต่อการบริการและสินค้า

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)
     2) เน้นกระบวนการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ (Constructive process of learning)
     3) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

       เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1: CRM คืออะไร

        แนวคิดพื้นฐานของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Chapter 2: ทำไมต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

        หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Chapter 3: การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
        CRM (Customer Relationship Management)
Chapter 4: ความสําคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
        เป้าหมายของ CRM
        ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

 

Chapter 5: หลัก 8 ประการของ CRM

Chapter 6: รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
        เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
        จุดเด่นของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Chapter 7: กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
        แนวทางการรักษาลูกค้า
Chapter 8 : กรณีศึกษาตัวอย่างการทํา CRM ทีทําให้ Starbucks
        Workshop Sharing

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การสร้างทัศนคติที่ดีสำหรับการบริการและสินค้า

  • ทำให้ลูกค้าทราบภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทการบริการและสินค้าในระยะยาว

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved