โครงสร้างรูปแบบ & วิธีการสำหรับการแรงงาน

สัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Engagement

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติทางด้านแรงงานสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมและวิธีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างรูปแบบ & วิธีการสำหรับการแรงงาน

สัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Engagement

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  “การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร”เป็นปัจจัยต่อการทำงานของพนักงาน&อาจเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการมาทำงาน การออกจากงานและการแสดงออกของพนักงานในองค์กร ดังนั้นการนำแรงงานสัมพันธ์มานำความสำเร็จขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนอกองค์กรและต่างประเทศและมีผลกระทบต่อผลสำเร็จขององค์กรในบางเรื่อง

การออกแบบกิจกรรมด้านการแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานระหว่างองค์กรกับพนักงานจึงเป็นทางเอกที่หลายองค์กรนำมาใช้และประสบความสำเร็จในด้าน “Engagementความผูกพันต่อองค์กร” การวางโครงสร้าง วิธีการแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Engagementเป็นการแรงงานสัมพันธ์ที่สนับสนุนแนวคิด ความยั่งยืนของพนักงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติทางด้านแรงงานสัมพันธ์

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมและวิธีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ วัฒนธรรมในองค์กร

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้มีแนวคิดในการไปปรับใช้การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแนวทางความก้าวหน้าของพนักงานและสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. กรรมการ & แรงงานสัมพันธ์กับ HRM

 2. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ & ข้อบังคับในการทำงาน

 3. หลักการ & วัตถุประสงค์แรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

 4. กิจกรรม &  สร้าง/เสริม  การแรงงานสัมพันธ์

 • แรงงานสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรม           

 • แรงงานสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วม

 • แรงงานสัมพันธ์สร้างความมั่นคง ความก้าวหน้าในองค์กร

5. การแรงงานสัมพันธ์สร้างความสำเร็จตามเป้าหมาย & ประสิทธิภาพในการทำงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การทำงานของพนักงาน&อาจเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการมาทำงาน การออกจากงานและการแสดงออกของพนักงานในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติทางด้านแรงงานสัมพันธ์

 • แนวทางการจัดกิจกรรมและวิธีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ วัฒนธรรมในองค์กร

 • การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแนวทางความก้าวหน้าของพนักงานและสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved