โครงสร้างรูปแบบ & วิธีการสำหรับการแรงงาน

สัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Engagement

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติทางด้านแรงงานสัมพันธ์

- จัดกิจกรรมและวิธีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

โครงสร้างรูปแบบ & วิธีการสำหรับการแรงงาน

สัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Engagement

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  “การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร”เป็นปัจจัยต่อการทำงานของพนักงาน&อาจเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการมาทำงาน การออกจากงานและการแสดงออกของพนักงานในองค์กร ดังนั้นการนำแรงงานสัมพันธ์มานำความสำเร็จขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนอกองค์กรและต่างประเทศและมีผลกระทบต่อผลสำเร็จขององค์กรในบางเรื่อง

การออกแบบกิจกรรมด้านการแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานระหว่างองค์กรกับพนักงานจึงเป็นทางเอกที่หลายองค์กรนำมาใช้และประสบความสำเร็จในด้าน “Engagementความผูกพันต่อองค์กร” การวางโครงสร้าง วิธีการแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Engagementเป็นการแรงงานสัมพันธ์ที่สนับสนุนแนวคิด ความยั่งยืนของพนักงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อส
หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อส

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติทางด้านแรงงานสัมพันธ์

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมและวิธีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ วัฒนธรรมในองค์กร

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้มีแนวคิดในการไปปรับใช้การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแนวทางความก้าวหน้าของพนักงานและสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png
 1. กรรมการ & แรงงานสัมพันธ์กับ HRM

 2. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ & ข้อบังคับในการทำงาน

 3. หลักการ & วัตถุประสงค์แรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

 4. กิจกรรม &  สร้าง/เสริม  การแรงงานสัมพันธ์

 • แรงงานสัมพันธ์เสริมสร้างวัฒนธรรม           

 • แรงงานสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจการมีส่วนร่วม

 • แรงงานสัมพันธ์สร้างความมั่นคง ความก้าวหน้าในองค์กร

5. การแรงงานสัมพันธ์สร้างความสำเร็จตามเป้าหมาย & ประสิทธิภาพในการทำงาน

แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การทำงานของพนักงาน&อาจเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการมาทำงาน การออกจากงานและการแสดงออกของพนักงานในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • หลักกฎหมาย หลักปฏิบัติทางด้านแรงงานสัมพันธ์

 • แนวทางการจัดกิจกรรมและวิธีการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ วัฒนธรรมในองค์กร

 • การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างแนวทางความก้าวหน้าของพนักงานและสร้างประสิทธิภาพขององค์กร

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านกา