Training Programs

โปรแกรมอบรม ปี 2563

/

พฤษภาคม 2563

 วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

4

5,500

5,225

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500

5

5

4,500  

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,275

4,500

6

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500

7

7-8

6,000

5,700

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,275

4,500

11

11

5,500

5,225

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500

12

12

6,500  

6,175

Hrod Esie Center ชลบุรี

13

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

13

1,800

1,500

Hrod Esie Center ชลบุรี

14

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

14

5,000

4,750

Hrod Esie Center ชลบุรี

14-16

7,500

7,500

Hrod Esie Center ชลบุรี

15

3,800  

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

15

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

18

4,500

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี

18

4,500

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี

18

2,000

1,900

Hrod Esie Center ชลบุรี

19

3,200

3,040

Hrod Esie Center ชลบุรี

21

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,275

4,500

23

Hrod Esie Center ชลบุรี

5,000

5,500

27

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved