การแรงงานสัมพันธ์ & กิจกรรมส่งเสริม

การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรและคณะกรรมการลูกจ้าง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- บทบาทด้านการแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

- หลักกฎหมายและหลักปฏิบัติด้านการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

การแรงงานสัมพันธ์ & กิจกรรมส่งเสริม

การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรและคณะกรรมการลูกจ้าง

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การแรงงานสัมพันธ์ในองค์กการบริหารแรงงานสัมพันธ์มีส่วนร่วม&สนับสนุน ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล&องค์กรโดยรวยได้ตามเป้าหมาย เพราะการแรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องการปฏิบัติต่อกันของพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับหัวหน้าและพนักงานกับพนักงานอื่น  ความรู้&ความเข้าใจด้านการแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ขององค์กรและการปฏิบัติต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญของ”ผู้จัดการ”ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำองค์กร&คน มีความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยผ่านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร การออกแบบกิจกรรมแรงงาน

สัมพันธ์ จะมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีในองค์กร & เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี&เหมาะสม ที่เป็นการแรงงานสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ ยั่งยืนขององค์กรนั้นๆด้วยความเข้าใจต่อกันมากกว่ากติกา

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และตระหนัก ในบทบาทด้านการแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

 2. ผู้เข้ารับอบรมจะเข้าใจหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติด้านการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

 3. ผู้เข้ารับการอบรมและเข้าใจแนวปฏิบัติของตนเองเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์และการดึงดูดให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ

       เนื้อหาการบรรยาย

  1. ความหมาย & ความสำคัญการแรงงานสัมพันธ์

  2. การแรงงานสัมพันธ์ในเชิงกฎหมาย & การปฏิบัติตามกฎหมาย

  3. หลักการ & วัตถุประสงค์ของการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

  4. การแรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ที่ที่ดีขององค์กร

  5. หลักการ & วิธีการ การสนับสนุนแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ให้ประสบความสำเร็จ

  6. ความเข้าใจในคณะกรรมการลูกจ้างบทบาทของ HR ในการเสริมสร้างการแรงงานสัมพันธ์แบบยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การแรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องการปฏิบัติต่อกันของพนักงานกับพนักงาน พนักงานกับหัวหน้าและพนักงานกับพนักงานอื่น

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติด้านการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

 • บทบาทด้านการแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • การจัดปฐมนิเทศการทำงานเข้าร่วมใหม่กับองค์กร

 • ผู้เข้าทำงานใหม่ให้มีความมั่นใจในการร่วมงานต่อองค์กร

 • การจัดเตรียมบุคคลทำหน้าที่และประเด็นหัวข้อ/เรื่องการปฐมนิเทศ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีหลักการ กระบวนการ กำหนดวิธีปฐมนิเทศที่เหมาะสมที่สร้างบรรยากาศการจูงใจ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved