การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (intermediate)

ลำดับ

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

1

การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลัง

ผู้จัดการฝ่าย Hr/ เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

2

competency  & specification และ job description ตามตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่าย Hr/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

3

หลักการและเทคนิคการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้จัดการ

ฝ่าย line management

1

4

โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนสัญญาว่าจ้าง เงื่อนไข & การจ้างงาน (ค่าตอบแทน)

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

5

การปฐมนิเทศ & หลักการ และ  focus point การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

6

การกำหนดเป้าหมาย (KPI) & การแจ้งผลการปฏิบัติงาน

(feedback performance appraisal & result)

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

7

การแรงงานสัมพันธ์ & กิจกรรมส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

 & คณะกรรมการลูกจ้าง

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

9

หลักการและวิธีการจัดทำแผนการฝึกอบรม & พัฒนาการทำงานประจำปี

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

10

การประเมินสมรรถนะกับการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

11

หลักการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ & Success & วิธีการวางแผน การพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ & Successor

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

8

ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและเทคนิคการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved