การประเมินสมรรถนะกับการวางแผน

การพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจ ความสัมพันธ์ & ความสำเร็จของสมรรถนะและ JD

- วิธีการจัดทำและวิธีการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง

รายละเอียดหลักสูตร

การประเมินสมรรถนะกับการวางแผน

การพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  “สมรรถนะ”ความสามารถของพนักงานเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของคุณสมบัติบุคคลตามตำแหน่ง การมีความชัดเจนสมรรถนะ/ความสามารถตามตำแหน่งจะให้การบริการทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆมีจุดเพ่ง/สนใจที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถของบุคคลในตำแหน่ง ขณะเดียวกันการกำหนดหน้าที่&ความรับผิดชอบ&สมรรถนะตามตำแหน่งจะให้มีความชัดเจนในความสามารถที่ต้องการได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานได้ในอนาคตของแต่ละคน หลักสูตรจะให้หลักการ&แนวทางในการเลือก & กำนดสมรรถนะตามตำแหน่ง การวางแผนฝึกอบรม&พัฒนาด้วยสอดคล้องกับข้อบังคับด้านสมรรถนะของบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาตามโครงสร้างงานอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ & เข้าใจ ความสัมพันธ์ & ความสำเร็จของสมรรถนะและ JD

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการจัดทำและวิธีการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง และนำประสบการณ์มา workshop ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ & เข้าใจ การนำผลการประเมินผลสมรรถนะมากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม & แผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความสัมพันธ์สมรรถนะกับ JD (job description)

 2. วัตถุประสงค์การกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่ง

 3. วิธีการกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่ง

 4. การประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง (workshop)

5. สมรรถนะกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร

 • ความต้องการจากการประเมินผลงานประจำปี

 • ความต้องการจากผู้บังคับบัญชา

6. การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

7. การวางแผนการฝึกอบรมตามตำแหน่ง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • ความสามารถของพนักงานเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของคุณสมบัติบุคคลตามตำแหน่ง การมีความชัดเจนสมรรถนะ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจ ความสัมพันธ์ & ความสำเร็จของสมรรถนะและ JD

 • วิธีการจัดทำและวิธีการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

 • การนำผลการประเมินผลสมรรถนะมากำหนด แผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved