ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

และเทคนิคการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- กฎหมายแรงงาน & ควรกำหนดระเบียบข้อบังคับ การมีวินัยในองค์กร

- เทคนิคการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

และเทคนิคการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  ”การจัดทำระเบียบข้อบังคับสำคัญในสถานที่ประกอบการ” เป็นข้อกำหนดตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งระเบียบข้อบังคับจะเป็นข้อปฎิบัติของพนักงานในองค์กร ”วินัย&การลงโทษ”เป็นประเด็นที่มีผลทั้งทางบวกและลบต่อผู้บังคับบัญชา&พนักงาน หากมีการกระทำผิดมีการให้คุณให้โทษที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง(เบี่ยงเบนจากความเป็นจริง) ความเข้าใจในพฤติกรรมบุคคล พฤติกรรมองค์ &วินัยในการลงโทษถือเป็นการบริหารแรงงาน
สัมพันธ์ในองค์กรที่สำคัญ เพราะอาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศ&ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาได้ เทคนิคในการลงโทษทางวินัยที่ต้องควร/ปฏิบัติจึงต้องได้รู้&เข้าใจเพื่อให้การลงโมษทางวินัยมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและผลเชิงบวกต่อทัศนคติของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา&องค์กร

หลักสูตร ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและเท
หลักสูร ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและเทค

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้เข้าใจกฎหมายแรงงาน & ควรกำหนดระเบียบข้อบังคับที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ & การแรงงานสัมพันธ์และสร้างวัฒนธรรมการมีวินัยในองค์กร

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้เทคนิคการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก ที่มีผลต่อทัศนคติของบทบาทในแต่ละองค์กร & ต่อพนักงาน

  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทาง เทคนิค ในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาบุคคล,งาน,ข้อขัดแย้งที่เหมาะสม

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

1. ความสำคัญของระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

  • ที่มา & รูปแบบ

  • เนื้อหา & การปฏิบัติ

2. การให้ความสำคัญ & การปฏิบัติในข้อบังคับในการทำงาน

3. หลักปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับในการทำงาน & กฎหมายแรงงาน

4. วิธีการปฏิบัติเมื่อมีการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในเรื่องต่างๆ

5. หลักการบริหาร การให้คำปรึกษาแก่บริหาร & line การที่มีการฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงาน

6. แนวทางการให้คำปรึกษาแก่องค์กรลูกจ้างหรือการทำงานในเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับในการทำงาน/การฝ่าฝืน

7. เทคนิคการลงโทษทางวินัยเชิงบวก (workshop)

แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • ข้อกำหนดตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งระเบียบข้อบังคับจะเป็นข้อปฎิบัติของพนักงานในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • กฎหมายแรงงาน & ควรกำหนดระเบียบข้อบังคับ การมีวินัยในองค์กร

  • เทคนิคการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการลงโทษทางวินัยในเชิงบวก คำแนะนำในการแก้ปัญหาบุคคล,งาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

checked.png
checked.png