การปฐมนิเทศ & หลักการ focus point

การประเมินผล ,การปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ผู้เข้าทำงานใหม่ให้มีความมั่นใจในการร่วมงานต่อองค์กร

- การจัดปฐมนิเทศการทำงานเข้าร่วมใหม่กับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

การปฐมนิเทศ & หลักการ focus point

การประเมินผล ,การปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  ความเข้าใจองค์&ธุรกิจเป็นสิ่งที่พนักงานเข้าร่วมงานใหม่กับองค์กรต้องการรับรู้ เพื่อมีความมั่นใจต่อองค์กรกับการทำงานในอนาคต “ปฐมนิเทศ” จึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีหลักการ กระบวนการ กำหนดวิธีปฐมนิเทศที่เหมาะสมที่สร้างบรรยากาศการจูงใจผู้เข้าทำงานใหม่ การปฐมนิเทศก็ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงานเข้าใหม่ให้เข้าใจรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของตนเอง และสวัสดิการ กิจกรรมที่องค์กรจัดให้และกระบวนการ การได้รับบริการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด & ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการให้คำแนะนำปรึกษาในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะทดลองงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปฐมนิเทศจะมีแนวทางการปฎิบัติงานที่ชัดเจนทั้งตนเอง&พนักงานเข้าใหม่ อันเป็นก้าวแรกของพนักงานในองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความชัดเจนและให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศการทำงานเข้าร่วมใหม่กับองค์กร

 2. ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสำคัญต่อการจัดลำดับ,การจัดเตรียมบุคคลทำหน้าที่และประเด็นหัวข้อ/เรื่องการปฐมนิเทศ

 3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ และสามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริม/จูงใจ ผู้เข้าทำงานใหม่ให้มีความมั่นใจในการร่วมงานต่อองค์กร

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความหมาย & ความสำคัญของการปฐมนิเทศ

 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฐมนิเทศ

 3. วิธีการ & การจัดลำดับในการปฐมนิเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงาน (ใหม่)

 4. กิจกรรมสัมพันธ์ทีมส่วนส่งเสริม & ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จของบุคคล

      ระบบหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor)

      กิจกรรมระหว่างผู้เข้าอบรม & ผู้แทนหน่วยงาน

      กิจกรรมความคาดหวังของผู้เข้าอบรม

5. ช่องทางและประโยชน์การให้ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาผู้เข้าทำงานใหม่

6. HR กับการให้คำปรึกษาภายหลังระยะการทดลองงานแก่พนักงานใหม่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีหลักการ กระบวนการ กำหนดวิธีปฐมนิเทศที่เหมาะสมที่สร้างบรรยากาศการจูงใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • การจัดปฐมนิเทศการทำงานเข้าร่วมใหม่กับองค์กร

 • ผู้เข้าทำงานใหม่ให้มีความมั่นใจในการร่วมงานต่อองค์กร

 • การจัดเตรียมบุคคลทำหน้าที่และประเด็นหัวข้อ/เรื่องการปฐมนิเทศ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved