โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน

สัญญาว่าจ้าง เงื่อนไข & การจ้างงาน (ค่าตอบแทน)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การกำหนดค่าตอบแทนและวิธีการประเมินการทำงาน

- การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน

สัญญาว่าจ้าง เงื่อนไข & การจ้างงาน (ค่าตอบแทน)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครืองมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการจูงใจพนักงานและการแข่งขันในอนาคต ด้านการบริหาร&รักษาบุคลากรให้กับองค์กร ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีความรู้วามเข้าใจเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทน ประกอบด้วย หลักการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเข้ากีบตลาดแรงงานได้&เป็นเครื่องมือในการสรรหา รักษา และสนับสนุนบุคลากรให้อยู่กับองค์กร ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายด้วยความสุข เติบโต&มีความก้าวหน้าในตำแหน่งอย่างเป็นระบบ องค์กรสามารถในการทำงานโดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโต&ความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงานในองค์กร

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการกำหนดค่าตอบแทนและวิธีการประเมินการทำงานที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจโครงสร้างค่าตอบแทนที่จะอธิบายผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระดับตำแหน่ง ระดับงานและกลุ่มงานได้ชัดเจน

  4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบาย/แนะนำความเชื่อมโยงของตำแหน่ง ค่าตอบแทน กับการเติบโตความก้าวหน้าสายอาชีพได้ชัดเจน

       เนื้อหาการบรรยาย

1. HRM – โครงสร้างและระบบค่าตอบแทน

2. ความหมายและความสำคัญค่าตอบแทน

3. การบริหารค่าตอบแทนกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. หลักการบริหารค่าตอบแทน

5. ระบบการบริหารค่าตอบแทนและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

6. วิธีการประเมินค่างาน

7. การกำหนดระดับงาน 5 แบบ

8. องค์ประกอบการกำหนดค่าตอบแทน

       job description

       smart (JD) 

       การวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน และสมรรถนะ

       การประเมินค่างาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการจูงใจพนักงานและการแข่งขันในอนาคต ด้านการบริหาร&รักษาบุคลากรให้กับองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ

  • การกำหนดค่าตอบแทนและวิธีการประเมินการทำงานที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

  • แนะนำความเชื่อมโยงของตำแหน่ง ค่าตอบแทน กับการเติบโตความก้าวหน้าสายอาชีพได้ชัดเจ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved