โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน

สัญญาว่าจ้าง เงื่อนไข & การจ้างงาน (ค่าตอบแทน)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การกำหนดค่าตอบแทนและวิธีการประเมินการทำงาน

- การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบ

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทน

สัญญาว่าจ้าง เงื่อนไข & การจ้างงาน (ค่าตอบแทน)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครืองมือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการจูงใจพนักงานและการแข่งขันในอนาคต ด้านการบริหาร&รักษาบุคลากรให้กับองค์กร ดังนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีความรู้วามเข้าใจเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทน ประกอบด้วย หลักการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเข้ากีบตลาดแรงงานได้&เป็นเครื่องมือในการสรรหา รักษา และสนับสนุนบุคลากรให้อยู่กับองค์กร ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายด้วยความสุข เติบโต&มีความก้าวหน้าในตำแหน่งอย่างเป็นระบบ องค์กรสามารถในการทำงานโดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโต&ความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงานในองค์กร

หลักสูตร โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนส
อบรม หลักสูตร โครงสร้างเงินเดือนและค่าตอ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการกำหนดค่าตอบแทนและวิธีการประเมินการทำงานที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจโครงสร้างค่าตอบแทนที่จะอธิบายผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระดับตำแหน่ง ระดับงานและกลุ่มงานได้ชัดเจน

  4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอธิบาย/แนะนำความเชื่อมโยงของตำแหน่ง ค่าตอบแทน กับการเติบโตความก้าวหน้าสายอาชีพได้ชัดเจน

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

1. HRM – โครงสร้างและระบบค่าตอบแทน

2. ความหมายและความสำคัญค่าตอบแทน

3. การบริหารค่าตอบแทนกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. หลักการบริหารค่าตอบแทน

5. ระบบการบริหารค่าตอบแทนและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

6. วิธีการประเมินค่างาน

7. การกำหนดระดับงาน 5 แบบ

8. องค์ประกอบการกำหนดค่าตอบแทน

       job description

       smart (JD) 

       การวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน และสมรรถนะ

       การประเมินค่างาน

checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการจูงใจพนักงานและการแข่งขันในอนาคต ด้านการบริหาร&รักษาบุคลากรให้กับองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?