หลักสูตร

  การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (ระดับ 2)

(Skill Development Supervisor for level 2)

 

    หลักการและเหตุผล  หัวหน้างาน (Supervisor) ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อองค์การ เพราะเป็นผู้นำหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถหลักของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบจึงถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญ ในการสร้างทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ผลงานตามเป้าหมาย หัวหน้างานต้องมีความรู้  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองและ เข้าใจเป้าหมายขององค์การเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามทิศทางเดียวกับองค์การ หัวหน้างาน  จึงเป็นผู้พัฒนางาน  สอนงาน  การมอบหมายงาน  การกำกับดูแลงาน การติดตามงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสื่อสารเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง   

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน  

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ และวิธีการในการบริหารงาน และการบริหารคน    

 3. เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล

 4. เพื่อให้ผู้อบรมใช้เป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตนเอง และหน่วยงานต่อไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมทราบและตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้ 

 2. ผู้อบรมสามารถนำหลักการ และวิธีการในการบริหารงาน และการบริหารคน   

 3. ผู้อบรมสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล

 4. ผู้อบรมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตนเอง และ องค์การ ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบ face-to-face  ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 2. เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning  เพื่อฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

 4. Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและทักษะการรับรู้

 5. เน้นเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์   Experiential Techniques.   

 6. Case Study (กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง)

 

หัวข้อการบรรยาย  "หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน  (ระดับ 2)"

                 (Supervisor Skill for Level 2)

   Lesson 1:      ปฐมบทเรื่อง “บทบาทสำหรับหัวหน้างาน”​

   Lesson 2:     ทักษะการจัดทำแผนงานและการกำหนดเป้าหมาย (Planning & Goal Setting)​

   Lesson 3:     ทักษะการบริหารงานด้วยการสอนงาน (Coaching) และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตาม Training Road Map /Training Matrix​

   Lesson 4:     ทักษะการสั่งงาน (Directing) มอบหมายงาน (Delegation) และติดตามงาน (Following) ให้ได้ประสิทธิผล​

   Lesson 5:     ทักษะการปรับปรุงงานและพัฒนาการทำงาน (Work Improvement)  ​

   Lesson 6:     ทักษะการจูงใจด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน (Collaboration)  ​

   Lesson 7:     HR for Non HR บทบาทของหัวหน้างานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย :               หัวหน้างาน  

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved