หลักการ & วิธีการจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคคล

(IPD ระดับบริหาร) สู่ Management Position

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจหลักการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งระดับ ”บริหาร”

- แนวทางในการจัดทำ ทบทวนสมรรถนะระดับบริหารให้เหมาะกับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักการ & วิธีการจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคคล

(IPD ระดับบริหาร) สู่ Management Position

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  การเตรียมตัวตำแหน่ง ”ระดับบริหาร- Management Position” เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งขององค์กร การจัดโครงสร้าง&กระบวนการเติบโตในระดับบริหารจะเป้นกรอบและแนวทางในการวางRoadmapการเติบโตของผู้มีศักยภาพอย่างมีหลัก&ระบบ มาตรฐานระดับตำแหน่ง&สมรรถนะจะเป็นเครื่องมือในการกำหนด&ประเมินความสามารถของบุคคลCandidateเพื่อวิเคราะห์gapด้านสมรรถนะ เพื่อพิจารณาจัดลำดับของผู้ที่มีความสามารถ&เหมาะสมในตำแหน่ง  Candidate Management Position และการกำหนดหลักสูตรแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะตำแหน่งเป็นลำดับต่อมา หลักการ&วิธีการและแนวทางการจัดทำRoadmapการพัฒนาIPDระดับบริหารจะเป็นแนวทางให้ผู้เข้ารับการ Position อบรมนำไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาIPDระดับบริหารขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งระดับ ”บริหาร”

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดทำ ทบทวนสมรรถนะระดับบริหารให้เหมาะกับองค์กรและธุรกิจได้

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ วิธีการประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะบุคคลและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IPD -ระดับบริหาร)

 4. และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติให้องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. กำหนดมาตรฐานตำแหน่งระดับบริหาร (ปัจจุบัน) & ตำแหน่งบริหาร (ในอนาคต)

 2. จัดทำ / ทบทวนสมรรถนะระดับตำแหน่งปัจจุบัน & อนาคต

 3. ประเมินสมรรถนะบุคคล & วิเคราะห์ผลการประเมิน

  4. บทบาท & หน้าที่คณะกรรมการแผนพัฒนาบุคคลระดับบริหาร

  5. การกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (IPD-ระดับบริหาร สู่ Management position)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • การจัดโครงสร้าง & กระบวนการเติบโตในระดับบริหารจะเป้นกรอบและแนวทางในการวาง Roadmapการเติบโตของผู้มีศักยภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจหลักการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งระดับ ”บริหาร”

 • แนวทางในการจัดทำ ทบทวนสมรรถนะระดับบริหารให้เหมาะกับองค์กรและธุรกิจ

 • วิธีการประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะบุคคลและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IPD -ระดับบริหาร)

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved