การบริหาร-คณะกรรมการสวัสดิการ-.jpg

อบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       “คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ” เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสวัสดิการฯ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ที่จะผลักดันการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

       1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการ สวัสดิการ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

       2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ว่ามีอะไรบ้าง?

       3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบทักษะบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการตาม พรบ.และสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดคณะกรรมการสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

02.png

ผู้อบรมมีทักษะบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการและสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ คณะกรรมการสวัสดิการ / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน /

เจ้าของกิจการ / พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล / หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

26554.jpg
5266.png

เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาฏีกา

กฎหมายแรงงาน

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Lesson 1
  เทคนิคการตั้ง
  คณะกรรมการสวัสดิการ

   

     1) การจัดรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการสวัสดิการฯ
     2) สวัสดิการแรงงาน คืออะไร

     3) หลักทั่วไปในการกำหนดสวัสดิการแรงงาน
     4) องค์ประกอบสำคัญตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มแรงงานพ.ศ.2541

 • Lesson 2
  อำนาจหน้าที่ของ
  คณะกรรมการสวัสดิการ
  ในสถานประกอบกิจการ

     1) บทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
     2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
     3) หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

 • Lesson 3
  ข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการ
  ที่อาจกลายเป็นปัญหาข้อพิพาทแรงงาน

     1) เทคนิค วิธีการลด-การเพิ่มสวัสดิการที่ควรระวัง

     2) การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมายในเรื่องใดบ้าง

 • Lesson 4
  บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน

     1) บทกำหนดโทษ : กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างมีโทษ จำคุก ปรับ อย่างไรบ้าง?

     2) กรณีศึกษา : สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์เด่นระดับประเทศบริหารคณะกรรมการสวัสดิการกันอย่างไร

     3) กรณีศึกษา : ปัญหาในการบริหารสวัสดิการ

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

17 สิงหาคม 2564 (รุ่น 8)
สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom
2,300.-
2,500.-

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

15 กันยายน 2564 (รุ่น 9)
สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom
2,300.-
2,500.-

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

8 ตุลาคม 2564 (รุ่น 10)
สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom
2,300.-
2,500.-

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

4 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 11)
สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom
2,300.-
2,500.-

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

13 ธันวาคม 2564 (รุ่น 12)
สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom
2,300.-
2,500.-

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

 “คณะกรรมการสวัสดิการ”  ในสถานประกอบการ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการ

สำหรับพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ

 
การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare C

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare C

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare C

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare C

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare C

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ( Welfare C

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร-คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆ วิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved