“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ” เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสวัสดิการฯ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ที่จะผลักดันการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการ สวัสดิการ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบการ
       2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
       3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบทักษะบทบาท หน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการตามพรบ.และสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดคณะกรรมการสวัสดิการภายในสถานประกอบการ
      2) ผู้อบรมมีทักษะบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการและสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

      2) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

      3) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques. 

      4) เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาฏีกากฎหมายแรงงาน

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved