โครงสร้างการพัฒนา สมรรถนะ ผู้มีศักยภาพสู่

(successor talent people)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสำคัญของสมรรถนะ กำหนดsuccessor Talent ขององค์กร

- จัดทำแผนการพัฒนา successor talent ได้

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างการพัฒนา สมรรถนะ ผู้มีศักยภาพสู่

(successor talent people)

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  “successor & talent people ”เป็นบุคคลที่องค์กรจัดเตรียมเพื่อการเติบโตในองค์ในอนาคต การจะได้มาซึ่ง“successor & talent people ”จึงต้องมีหลักการ วิธีการและกระบวนการสร้าง เพิ่ม&พัฒนาบุคคลอย่างเป็นระบบ&ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผู้มรศักยภาพ สามารถเติบโตตามเป้าหมาย แผนการพัฒนาเป็นลำดับอย่างเป็นระบบ โครงสร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะจึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง พัฒนาบุคลากรสู่“successor & talent people ”ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ เข้าใจในหลักการ วิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคคลที่มีศักยภาพสู่“successor & talent people ”ได้ชัดเจนปฏิบัติได้

วัตถุประสงค์

  1. เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญของสมรรถนะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดsuccessor Talentขององค์กร

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจวิธีการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะสมรรถนะ successor talent

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ และสามารถจะจัดทำแผนการพัฒนา successor talent ได้

       เนื้อหาการบรรยาย

  1. ความหมาย & ความสำคัญของสมรรถนะ (ตามตำแหน่ง)

  2. ความหมาย “successor talent people”

  3. หลักการ & วิธีการสรรหา/คัดเลือกผู้มีศักยภาพ สู่ “successor/talent people”

 4. Workshop

 5. การวาง career path / plan ผู้มีศักยภาพสู่ “successor / talent”

 6. การวางแผนการพัฒนาในตำแหน่ง successor / talent ของหน่วยงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • เป็นบุคคลที่องค์กรจัดเตรียมเพื่อการเติบโตในองค์ในอนาคต การจะได้มาซึ่ง “successor & talent people ”

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เข้าใจความสำคัญของสมรรถนะ การกำหนดsuccessor Talentขององค์กร

  • จัดทำแผนการพัฒนา successor talentได้

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved