การกำหนด Strategy & KPS

และกระบวนการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จโดยเครื่องมือการบริหาร

- การกำหนดกลยุทธ์ SWOTและการวิเคราะห์ SWOTเพื่อกำหนดกลยุทธ์

รายละเอียดหลักสูตร

การกำหนด Strategy & KPS

และกระบวนการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  ความเข้าในสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงของการกำหนด strategy เพื่อขับเคลื่อนองค์กรเป็นบทบาทของผู้บริหารองค์กรทุกคนเพื่อการนำ strategyไปสู่การกำหนดเป้าหมาย KPIในการทำงานของหน่วยงาน&บุคคล ขณะเดียวกันการกำหนดความเข้าใจหลักการกำหนดKPIหน่วยงานของบุคคล จะช่วยให้สามารถให้คำอธิบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายประจำปรได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการแจ้งผลสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายของผู้บังคับบัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบเพื่อหารือร่วมกันในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป  ผ่านความต้องการคำแนะนำ หารือ การพัฒนาตนเองของพนักงานให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นในปีต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จโดยเครื่องมือการบริหาร กลยุทธ์

 2. ผู้เข้ารับการอบรม การกำหนดกลยุทธ์SWOTและการวิเคราะห์SWOTเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานะขององค์กร

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ความสอดคล้องปัจจัยการกำหนดกลยุทธ์สู่ KPI

 4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีการ Feed back  ผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกประเมิน

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

 2. การกำหนดเป้าหมายขององค์กร

 3. เครื่องมอการบริหาร-กลยุทธ์

 4. การกำหนดกลยุทธ์ SWOT การวิเคราะห์SWOTการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายความสำเร็จ  strategy – KPS

5. ระบบและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6. องค์ประกอบการประเมินผล

7. วิธีการให้ข้อมูล ผลการปฏิบัติงานต่อพนักงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • บทบาทของผู้บริหารองค์กรทุกคนเพื่อการนำ strategyไปสู่การกำหนดเป้าหมาย KPIในการทำงานของหน่วยงาน​

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • หลักการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จโดยเครื่องมือการบริหาร กลยุทธ์

 • การกำหนดกลยุทธ์SWOTและการวิเคราะห์SWOTเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved