หลักการ & วิธีการจัดทำแผนการฝึกอบรม

และพัฒนาการทำงานประจำปี

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การจัดทำแผนฝึกอบรม & พัฒนา บุคลากรประจำปี

- เข้าใจ หลักการประเมินผล การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักการ & วิธีการจัดทำแผนการฝึกอบรม

และพัฒนาการทำงานประจำปี

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล การวางแผนฝึกอบรม&พัฒนาบุคลากรประจำปีเป็นบทบาท หน้าที่&ของสมรรถนะบุคลากรที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดประจำปีและจัดสรร&งบประมาณให้สอดคล้องกับลักษณะงานของการฝึกอบรมสมรรถนะที่ต้องการเพื่อให้มีความรู้&ความเข้าใจการวางแผนฝึกอบรม&พัฒนาบุคลากรประจำปี เป็นไปตามความต้องการ&เป้าหมายความสำเร็จ ผู้บริหารด้านการฝึกอบรม & พัฒนาต้องมีความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม&พัฒนาให้ชัดเจน มีหลักการเป็นระบบ การวางแผนประจำปีจึงต้องเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเป้าหมายการฝึกอบรม&พัฒนาการวางแผนการฝึกอบรม&พัฒนาบุคลากรต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ3เรื่องหฃักคือผลการประเมินประจำปีที่พัฒนาในเรื่องใดที่จะมีส่วนร่วมให้การทำงานปีต่อไปดีขึ้น/ได้รับการพัฒนาดี/เพิ่มผลงาน การฝึกอบรมในทักษะ/สมรรถนะใหม่ตามหน้าที่&ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อรับผิดชอบในหน้าที่/ความรับผิดชอบงานในธุรกิจใหม่ หลักสูตรจะให้ความเข้าใจหลักการ&วิธีการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีขององค์กร&หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ได้ประโยชน์โดยตรงสัมพันธ์กับความคิดและความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ องค์ประกอบการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี ; ความต้องการฝึกอบรม,ทักษะใหม่ ของ JD และธุรกิจ

  2. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจ การกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจองหน่วยงานของพนักงาน (สมรรถนะ,ทักษะตาม JD และธุรกิจใหม่)

  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดทำแผนฝึกอบรม & พัฒนา บุคลากรประจำปี

  4. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักการประเมินผล การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ความหมาย & ความสำคัญ การวางแผนการฝึกอบรม & สัมมนาการทำงานประจำปี

2. องค์ประกอบการวางแผนการฝึกอบรม & พัฒนาประจำปี

   2.1 ความต้องการฝึกอบรม      

           ผลการปฏิบัติงาน

           ผลการประเมินสมรรถนะ

   2.2 ทักษะใหม่

           ตาม JD

    2.3 ทักษะใหม่

            ธุรกิจ

    2.4 หลักสูตรการฝึกอบรม & วิธีการฝึกอบรม (workshop)

3. การกำกับ มีการดำเนินการการวางแผนฝึกอบรม & พัฒนาประจำปี

4. การประเมินผลความสำเร็จในการฝึกอบรมประจำปี

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • บทบาท หน้าที่&ของสมรรถนะบุคลากรที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความต้องการฝึกอบรม,ทักษะใหม่ ของ JD และธุรกิจ

  • การกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจองหน่วยงานของพนักงาน

  • การจัดทำแผนฝึกอบรม & พัฒนา บุคลากรประจำปี

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved