หลักการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ & Success

วิธีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า Successor

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจโครงสร้างตำแหน่งกับความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน

- วิธีการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อกำหนด “Successor”

รายละเอียดหลักสูตร

หลักการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ & Success

วิธีการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้า Successor

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  “ความก้าวหน้าสายอาชีพ Career pelt ” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร&พนักงาน การมีหลักการ&แนวทางการวางกรอบความก้าวหน้าสายอาชีพเป็นนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรที่มีความรู้ความสารถในการทำงานได้สำเร็จ มีศักยภาพในการเติบโตในองค์ในอนาคตทั้งในสายงานเดิม&สายงานอื่นที่พนังานสามารถปฏิบัติงานได้ความรู้&ความเข้าใจในหลักสูตร ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลมีความเข้าใจในการจัดทำโครงสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ การจัดกลุ่มงานความก้าวหน้าได้เหมาะสมและเป็นช่องทางความก้าวหน้าการเติบโตสายอาชีพได้ในอนาคต ขณะเดียวกันจะมีความรู้ความเข้าใจหลัก&วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับผู้มีศักยภาพความสามารถในตำแหน่ง Successorของหน่วยงานและแนวทางการก้าวหน้าการเติบโตสายอาชีพในอาชีพที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้และเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งกับความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการจัดกลุ่มงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดความก้าวหน้าสายงานอาชีพพนักงาน

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ วิธีการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อกำหนด “Successor” ของหน่วยงาน

       เนื้อหาการบรรยาย

1. โครงสร้างตำแหน่งงาน การกำหนดความก้าวหน้าสายอาชีพ

2. การจัดกลุ่มความก้าวหน้าสายอาชีพ

  • ระดับตำแหน่ง

3. การประเมินสมรรถนะและผลการประเมินสมรรถนะบุคคล

4. ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของผลการปฏิบัติงานและผลประเมินสมรรถนะบุคคล

5. การประเมินบุคคลเพื่อกำหนดความก้าวหน้าสายอาชีพในอนาคต

  • วิธีการประเมิน

  • ความสามารถและศักยภาพบุคคล

6. องค์ประกอบในการวินิจฉัย ความก้าวหน้าสายอาชีพบุคคล /Successor

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร & พนักงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เข้าใจโครงสร้างตำแหน่งกับความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน

  • การจัดกลุ่มงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดความก้าวหน้าสายงานอาชีพพนักงาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved