competency & specification

และ job description ตามตำแหน่ง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะบุคคลให้สอดคล้องกับ JD

- การสรรหาและพัฒนาบุคคลตามตำแหน่งได้ชัดเจน

รายละเอียดหลักสูตร

competency & specification

และ job description ตามตำแหน่ง

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล การบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย ดังนั้นความชัดเจนในคุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานจึงเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญ คุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าทำงานใหม่ หรือเพื่อพัฒนาว่าจำทำงานในตำแหน่งใด&ด้านใดที่กำหนดคุณสมบูรณ์ดังกล่าวไว้

        “สมรรถนะบุคคล”เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพราะรวมถึงความสามารถของบุคคลในแต่ละคนแต่ละตำแหน่งว่าต้องมีความสามารถเรื่องใด  ซึ่งเป็นการกำหนดคุณลักษณะที่ชัดเจนมากกว่า”คุณสมบัติ”

         ซึ่งสมรรถนะบุคคลตามตำแหน่งจึงเป็นเครื่องมือการบริหาร การจัดการบุคคลที่ร่วมสนับสนุนให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจนของผู้ดำรงตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งคือเป็นกรอบสำคัญของJD ขณะเดียวกันสมรถนะตามตำแหน่งจะเป้นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางด้านฝึกอบรม&พัฒนาบุคคลให้ความสามารถในการทำงานได้ดี&เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเติบโตในการทำงานในตำแหน่งอื่น/ตำแหน่งสูงขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะบุคคลให้สอดคล้องกับ JD

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจในการให้คำแนะนำ การกำหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับ JD แก่ line

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการทำสมรรถนะไปใช้ในการสรรหาและพัฒนาบุคคลตามตำแหน่งได้ชัดเจน

       เนื้อหาการบรรยาย

1) ความหมายและความแตกต่าง competency  (สมรรถนะ) และ specification (คุณสมบัติ)

2) ความสัมพันธ์ของ competency ,specification กับ job description (JD)

3) ประเภทและการกำหนด competency

4) การกำหนด competency  ตามตำแหน่ง

5) วิธีการประเมิน competency สรรหาบุคคล

6) competency  กับ HRM

       สรรหา

       เติบโต

       พัฒนา

7) การออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง (workshop)

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานจึงเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การกำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะบุคคลให้สอดคล้องกับ JD

  • การสรรหาและพัฒนาบุคคลตามตำแหน่งได้ชัดเจน

  • แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางด้านฝึกอรมและพัฒนาบุคคลให้ความสามารถในการทำงาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved