top of page
Design ปก 01.png

การบริหารความขัดแย้ง
(Conflict management)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความขัดแย้ง คืออะไร และปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง?

- การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้สิทธ?

การบริหารความขัดแย้ง.png

หลักการและเหตุผล

      “ความขัดแย้ง”  ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การ ซึ่งความขัดแย้งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษ ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ ทั้งนี้ จำเป็นต้องบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยจะต้องมีความเข้าใจ ทักษะ และการนำเทคนิคในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับความขัดแย้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน

“ความขัดแย้ง”  

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับ

ความขัดแย้ง

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การบริหารความขัดแย้ง และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งและเข้าใจใน “ความขัดแย้ง” 

02.png

ผู้อบรมมีทักษะและการสื่อสาร การแก้ปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้องและเตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้ง

03.png

ผู้อบรมสามารนำความรู้ แนวทางในการแก้ปัญหาหรือลดความขัดแย้งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง
(Conflict management)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

วิศวกร.png

วิศวกร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้
เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม 

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist 
เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

26554.jpg
55588.png

เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques

26554.jpg
6544.png

Work shop สร้างสถานการณ์…กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page