top of page
บทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-(Compl

หลักสูตร บทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

หลักการและเหตุผล

     “Compliance” หรือการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความสำคัญของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งบทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้นั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และสามารถทำ Compliance ได้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือสาหรับคู่ค้าและลูกค้า กระทั้งถึงการบังคับใช้ Compliance ดังนั้นการทา Compliance ที่ส่งผลดีต่อองค์กรทั้งการเป็นแนวทางในการทำงานเป็นมาตรฐาน องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน Compliance ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

  1)   เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทที่ของ Compliance Unit หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

  2) เพื่อให้ผู้อบรมเสริมทักษะ ความรู้ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตาม Compliance ได้

 

  3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานตามมาตรฐานและการบังคับใช้ Compliance ได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทของ Compliance กับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

02.png

ผู้อบรมเสริมทักษะ ความรู้ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตาม Compliance ได้

03.png

ผู้อบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานตามมาตรฐาน และ

การบังคับใช้ Compliance

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 
อบรม บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
หลักสูตร บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณ
อบรม-บทบาทกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-ชลบุ
อบรม-บทบาทกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-ชลบุ
c29db3d96cba1582a77401121fcec9cc2_606888
อบรม-บทบาทกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-ชลบุ
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page