top of page
อบรมหลักสูตร-การปฏิบัติตามข้อกำหนด-Compliance.jpg

หลักสูตร การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

หลักการและเหตุผล

       การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายหลักเกณฑ์ และการควบคุมของประเทศนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องในหลักปฏิบัติที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเมินความเสี่ยงขององค์กรและออกแบบกำหนดประเภทความเสี่ยงได้เหมาะกับธุรกิจ&องค์กรเพื่อให้องค์กรปฏิบัติในองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจที่มาการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เหตุผลมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เข้าใจหลักการในการเลือก/กำหนดการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนด Complianceให้เหมาะสมกับองค์กร

    4)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เข้าใจ Compliance (นโยบาย/ปฏิบัติ) และกระบวนการปฏิบัติ ควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมา

ใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

02.png

ผู้เข้ารับการอบรมรู้บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “การปฏิบัติตามข้อกำหนด”Compliance

03.png

สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance ขององค์กร

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

หัวหน้างาน.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมาย ความสำเร็จ

ของความสำเร็จ

2.png

หลักการของ”การปฏิบัติตาม

ข้อกำหนด “Compliance”

วันอบรม

หลักสูตร การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

9

หลักสูตร การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance  (รุ่น 1)

พฤษภาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และให้คำปรึกษากับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ตามกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน

และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ผิดกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง