การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

- การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance ให้เหมาะสมกับองค์กร

 

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายหลักเกณฑ์ และการควบคุมของประเทศนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องในหลักปฏิบัติที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเมินความเสี่ยงขององค์กรและออกแบบกำหนดประเภทความเสี่ยงได้เหมาะกับธุรกิจ&องค์กรเพื่อให้องค์กรปฏิบัติในองค์กรต่อไป


       

อบรม การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

วัตถุประสงค์ 
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจที่มาการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

    2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เหตุผลมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

    3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เข้าใจหลักการในการเลือก/กำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด Complianceให้เหมาะสมกับองค์กร

    4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เข้าใจ Compliance (นโยบาย/ปฏิบัติ)และกระบวนการปฏิบัติ ควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

ผลที่ได้รับจากการอบรม​

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

  3. สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด Complianceขององค์กร

อบรม การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png
  • ที่มาของการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

  • หลักการของ”การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

  • ขั้นตอนการออกแบบ ปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • หลักการในการเลือก/กำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด Complianceให้เหมาะสมกับองค์กร

  • บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015